1.7.3. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid : 304 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 250,35  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 155 917 903 692 94 092 997 784 996 284 99,8 1 152 201 1 054 222 91,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 67 819 0 67 819 59 371 87,5 59 371 59 371 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 7 900 0 7 900 29 493 373,3 29 493 0 0,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.6. Tõukefondid -62 699 52 179 0 52 179 336 275 644,5 273 576 431 634 157,8
1.7. Muu õppetegevus 0 23 000 0 23 000 14 939 65,0 14 939 14 939 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 93 218 1 054 590 94 092 1 148 682 1 436 362 125,0 1 529 581 1 560 167 102,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -28 051 1 933 700 0 1 933 700 1 876 100 97,0 1 848 049 1 440 260 77,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -600 552 541 436 0 541 436 527 332 97,4 -73 220 526 296 -718,8
2.3. Baasfinantseerimine 14 233 138 824 0 138 824 138 824 100,0 153 057 148 074 96,7
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 85 549 268 239 0 268 239 305 319 113,8 390 868 328 579 84,1
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 8 495 53 648 0 53 648 58 224 108,5 66 719 59 542 89,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 90 579 30 528 0 30 528 820 834 2688,8 911 413 748 045 82,1
2.6. Välislepingud ja -grandid -73 754 162 401 0 162 401 532 266 327,7 458 512 294 218 64,2
2.7. Tõukefondid -1 586 837 4 427 395 0 4 427 395 4 442 828 100,3 2 855 991 3 076 729 107,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 50 000 0 0 0 0 0,0 50 000 6 724 13,4
Kokku tulud teadustegevusest -2 040 338 7 556 171 0 7 556 171 8 701 726 115,2 6 661 389 6 628 468 99,5
3.    Muud tulud -244 932 75 000 0 75 000 381 020 508,0 136 088 484 377 355,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
      Instituudi arengufondid 80 298 0 0 0 74 576 *** 154 873 88 370 57,1
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -74 576 *** -74 576 -74 576 100,0
Tegevustulud kokku -2 111 754 8 685 761 94 092 8 779 853 10 519 109 119,8 8 407 355 8 686 807 103,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 4 906 237 88 992 4 995 229 5 984 765 4 991 121 83,4 993 644  
   1.1. Palgakulud 0 3 298 492 62 035 3 360 527 4 026 235 3 364 310 83,6 661 926  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 1 088 502 20 472 1 108 974 1 328 658 1 106 033 83,2 222 625  
   1.3. Töötuskindlustus 0 32 985 620 33 605 40 262 33 419 83,0 6 844  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 298 166 0 298 166 357 232 278 752 78,0 78 480  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 188 091 5 865 193 956 232 378 208 608 89,8 23 770  
2. Koolitus ja lähetused 0 279 000 0 279 000 334 269 344 967 103,2 -10 698  
3. Kantselei- ja majanduskulud -2 111 754 710 000 5 100 -1 396 654 -1 254 995 1 181 791 -94,2 -2 436 787  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 44 300 0 44 300 53 076 66 820 125,9 -13 745  
5. IT kulud 0 117 825 0 117 825 141 166 132 834 94,1 8 332  
5.1. IT kulud 0 57 887 0 57 887 69 354 86 521 124,8 -17 167  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 59 938 0 59 938 71 811 46 313 64,5 25 499  
6. Transpordikulud 0 18 500 0 18 500 22 165 30 494 137,6 -8 330  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 500 0 30 500 36 542 42 239 115,6 -5 697  
8. Investeeringud põhivarasse 0 1 700 000 0 1 700 000 2 036 764 978 308 48,0 1 058 456  
9. Muud tegevuskulud 0 42 000 0 42 000 50 320 36 477 72,5 13 843  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 40 000 0 40 000 47 924 34 760 72,5 13 164  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 396 1 717 71,6 679  
10. Ruumide kulud 0 557 557 0 557 557 668 007 498 686 74,7 169 321  
10.1. Ruumide kulud 0 270 000 0 270 000 323 486 223 339 69,0 100 147  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 287 557 0 287 557 344 521 275 347 79,9 69 174  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 279 842 0 279 842 335 278 383 070 114,3 -47 792  
Tegevuskulud kokku -2 111 754 8 685 761 94 092 6 668 099 8 407 355 8 686 807 103,3 -279 452