1.7.4. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid : 185 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 145,30
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 9 756 889 894 17 941 907 835 906 835 99,9 916 591 884 256 96,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 76 297 0 76 297 64 142 84,1 64 142 64 142 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 11 700 0 11 700 22 800 194,9 22 800 0 0,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 2 430 28 300 0 28 300 12 423 43,9 14 853 6 418 43,2
1.6. Tõukefondid -25 905 90 100 0 90 100 87 841 97,5 61 936 79 277 128,0
1.7. Muu õppetegevus 1 165 1 000 0 1 000 14 604 1460,4 15 768 4 333 27,5
Kokku tulud õppetegevusest -12 555 1 097 291 17 941 1 115 232 1 108 645 99,4 1 096 090 1 038 426 94,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 131 586 1 194 290 0 1 194 290 1 194 290 100,0 1 325 876 1 205 661 90,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -435 112 334 401 0 334 401 346 009 103,5 -89 103 467 916 -525,1
2.3. Baasfinantseerimine 83 541 82 498 0 82 498 82 498 100,0 166 039 139 818 84,2
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 72 142 300 000 0 300 000 460 081 153,4 532 222 484 480 91,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 11 656 60 000 0 60 000 54 025 90,0 65 681 65 102 99,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 7 729 420 000 0 420 000 317 697 75,6 325 426 274 265 84,3
2.6. Välislepingud ja -grandid -35 153 42 300 0 42 300 161 510 381,8 126 357 110 684 87,6
2.7. Tõukefondid -498 326 1 300 000 0 1 300 000 2 282 591 175,6 1 784 265 2 624 439 147,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0   ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 50 000 0 0 0 0 *** 50 000 24 161 48,3
Kokku tulud teadustegevusest -611 938 3 733 489 0 3 733 489 4 898 701 131,2 4 286 763 5 396 527 125,9
3.   Muud tulud -198 722 290 000 0 290 000 242 614 83,7 43 892 354 547 807,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
        Instituudi arengufondid 101 880 0 0 0 88 865 *** 190 745 95 761 50,2
        Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -88 865 *** -88 865 -88 865 100,0
Tegevustulud kokku -721 335 5 120 780 17 941 5 138 721 6 249 960 121,6 5 528 625 6 796 395 122,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -402 000 2 644 424 17 941 2 260 365 2 828 983 2 931 288 103,6 -102 305  
   1.1. Palgakulud -300 000 1 670 839 8 963 1 379 802 1 726 906 1 913 212 110,8 -186 306  
   1.2. Sotsiaalmaksud -99 000 551 377 2 958 455 335 569 879 631 839 110,9 -61 960  
   1.3. Töötuskindlustus -3 000 16 708 90 13 798 17 269 19 091 110,5 -1 822  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 168 000 0 168 000 210 262 180 780 86,0 29 482  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 237 500 5 930 243 430 304 667 186 366 61,2 118 301  
2. Koolitus ja lähetused 0 181 410 0 181 410 227 046 171 611 75,6 55 435  
3. Kantselei- ja majanduskulud -19 335 552 000 0 532 665 666 662 573 040 86,0 93 623  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 36 000 0 36 000 45 056 4 483 10,0 40 573  
5. IT kulud 0 87 468 0 87 468 109 472 104 129 95,1 5 343  
5.1. IT kulud 0 60 400 0 60 400 75 594 75 132 99,4 463  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 27 068 0 27 068 33 878 28 997 85,6 4 881  
6. Transpordikulud 0 13 500 0 13 500 16 896 15 435 91,4 1 461  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 25 031 9 939 39,7 15 092  
8. Investeeringud põhivarasse -300 000 785 000 0 485 000 607 007 2 092 039 344,6 -1 485 032  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 252 55 771 4456,1 -54 519  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 50 864 0,0 -50 864  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 252 4 907 392,1 -3 656  
10. Ruumide kulud 0 561 926 0 561 926 703 284 575 017 81,8 128 267  
10.1. Ruumide kulud 0 23 000 0 23 000 28 786 17 145 59,6 11 641  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 538 926 0 538 926 674 498 557 872 82,7 116 626  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 238 052 0 238 052 297 936 263 645 88,5 34 292  
Tegevuskulud kokku -721 335 5 120 780 17 941 4 417 386 5 528 625 6 796 395 122,9 -1 267 771