1.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Töötajaid : 1 142 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 950,63  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 612 358 5 039 960 244 550 5 284 510 5 284 510 100,0 5 896 868 5 290 892 89,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 406 916 0 406 916 364 709 89,6 364 709 364 709 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 108 500 0 108 500 127 344 117,4 127 344 80 246 63,0
   1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 22 000 0 22 000 17 258 78,4 17 258 4 142 24,0
1.4. Täiendusõpe 2 430 30 500 0 30 500 13 998 45,9 16 428 7 293 44,4
1.6. Tõukefondid -372 828 1 057 579 0 1 057 579 1 172 379 110,9 799 551 1 326 960 166,0
1.7. Muu õppetegevus 19 027 72 800 0 72 800 79 523 109,2 98 550 49 750 50,5
Kokku tulud õppetegevusest 260 988 6 738 255 244 550 6 982 805 7 059 720 101,1 7 320 707 7 123 991 97,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 727 909 7 754 810 0 7 754 810 7 605 140 98,1 8 333 049 7 153 072 85,8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -988 962 2 171 347 0 2 171 347 2 175 468 100,2 1 186 506 2 564 351 216,1
2.3. Baasfinantseerimine 256 284 674 557 0 674 557 674 557 100,0 930 841 1 017 808 109,3
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 339 258 1 625 239 0 1 625 239 1 925 954 118,5 2 265 212 1 878 834 82,9
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 131 053 325 048 0 325 048 268 602 82,6 399 654 308 282 77,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -469 818 3 237 628 0 3 237 628 4 262 030 131,6 3 792 212 4 132 118 109,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -1 441 620 1 734 801 0 1 734 801 3 588 779 206,9 2 147 159 2 577 412 120,0
2.7. Tõukefondid -7 793 212 13 701 395 0 13 701 395 16 582 329 121,0 8 789 118 15 741 638 179,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 8 811 25 600 0 25 600 25 603 100,0 34 414 34 724 100,9
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 150 000 0 0 0 90 000 *** 240 000 32 580 13,6
Kokku tulud teadustegevusest -9 080 296 31 250 425 0 31 250 425 37 198 462 119,0 28 118 165 35 440 817 126,0
3.   Muud tulud -944 456 955 000 0 955 000 2 285 265 239,3 1 340 810 1 912 050 142,6
6.   Teaduskonna arengufond 15 802 0 0 0 1 577 *** 17 379 5 959 34,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -1 577 *** -1 577 -1 577 100,0
      Instituutide arengufondi eraldis 0 0 0 0 -991 473 *** -991 473 -991 473 100,0
      Instituutide arengufond 615 857 0 0 0 991 473 *** 1 607 330 1 062 302 66,1
Tegevustulud kokku -9 132 105 38 943 680 244 550 39 188 230 46 543 447 118,8 37 411 342 44 552 070 119,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -1 340 000 20 070 984 211 924 18 942 908 23 340 246 22 452 335 96,2 887 911  
   1.1. Palgakulud -1 000 000 12 981 256 110 135 12 091 391 15 017 686 14 933 491 99,4 84 195  
   1.2. Sotsiaalmaksud -330 000 4 283 815 36 345 3 990 159 4 955 836 4 886 441 98,6 69 396  
   1.3. Töötuskindlustus -10 000 129 813 1 101 120 914 150 177 147 630 98,3 2 547  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 1 395 366 30 000 1 425 366 1 675 590 1 263 037 75,4 412 552  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 1 280 735 34 343 1 315 078 1 540 957 1 221 735 79,3 319 221  
2. Koolitus ja lähetused 0 1 498 510 0 1 498 510 1 919 524 1 703 384 88,7 216 140  
3. Kantselei- ja majanduskulud -6 522 105 4 903 800 9 100 -1 609 205 -1 937 869 6 122 246 -315,9 -8 060 116  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 331 900 0 331 900 394 367 386 295 98,0 8 072  
5. IT kulud 0 611 758 0 611 758 756 660 665 592 88,0 91 068  
5.1. IT kulud 0 392 787 0 392 787 491 581 478 421 97,3 13 160  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 218 971 0 218 971 265 079 187 171 70,6 77 907  
6. Transpordikulud 0 460 400 0 460 400 660 360 530 945 80,4 129 415  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 193 100 0 193 100 242 271 255 483 105,5 -13 212  
8. Investeeringud põhivarasse -1 270 000 6 860 000 0 5 590 000 7 206 884 8 160 461 113,2 -953 577  
9. Muud tegevuskulud 0 94 000 23 526 117 526 125 690 -23 148 -18,4 148 838  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 80 000 23 526 103 526 108 737 -55 136 -50,7 163 873  
9.2. Muud tegevuskulud 0 14 000 0 14 000 16 954 31 988 188,7 -15 034  
10. Ruumide kulud 0 2 490 839 0 2 490 839 2 982 337 2 533 530 85,0 448 806  
10.1. Ruumide kulud 0 771 235 0 771 235 678 302 552 922 81,5 125 381  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 719 604 0 1 719 604 2 304 035 1 980 609 86,0 323 426  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 428 388 0 1 428 388 1 720 873 1 764 946 102,6 -44 073  
Tegevuskulud kokku -9 132 105 38 943 680 244 550 30 056 125 37 411 342 44 552 070 119,1 -7 140 728