1.7.2. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid : 131 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 115,98  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 116 229 35 831 17 022 52 853 52 853 100,0 169 082 86 047 50,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 7 421 *** 7 421 7 421 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 10 *** 10 10 100,0
1.7. Muu õppetegevus 388 0 0 0 0 *** 388 -431 -111,2
Kokku tulud õppetegevusest 116 617 35 831 17 022 52 853 60 284 114,1 176 901 93 048 52,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 98 986 515 640 0 515 640 515 640 100,0 614 626 510 236 83,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 77 066 144 379 0 144 379 147 637 102,3 224 703 311 353 138,6
2.3. Baasfinantseerimine 143 717 105 231 0 105 231 105 231 100,0 248 948 390 123 156,7
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 18 896 50 000 0 50 000 63 975 128,0 82 871 74 586 90,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 44 843 10 000 0 10 000 12 795 128,0 57 638 6 398 11,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -594 387 1 800 000 0 1 800 000 1 703 055 94,6 1 108 668 1 705 685 153,8
2.6. Välislepingud ja -grandid -943 633 500 000 0 500 000 1 074 655 214,9 131 022 872 878 666,2
2.7. Tõukefondid -1 284 113 1 300 000 0 1 300 000 1 944 180 149,6 660 067 1 771 660 268,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -2 438 625 4 425 250 0 4 425 250 5 567 168 125,8 3 128 544 5 642 918 180,4
3.    Muud tulud -97 166 6 000 0 6 000 302 685 5044,8 205 519 93 355 45,4
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
        Instituudi arengufond 210 004 0 0 0 392 840 *** 602 844 389 719 64,6
        Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -392 840 *** -392 840 -392 840 100,0
Tegevustulud kokku -2 209 170 4 467 081 17 022 4 484 103 5 930 138 132,2 3 720 968 5 826 201 156,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 123 729 17 022 2 140 751 3 501 494 2 447 887 69,9 1 053 607  
   1.1. Palgakulud 0 1 560 096 12 703 1 572 799 2 572 530 1 818 641 70,7 753 889  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 514 832 4 192 519 024 848 935 596 381 70,3 252 554  
   1.3. Töötuskindlustus 0 15 601 127 15 728 25 725 18 051 70,2 7 674  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 33 200 0 33 200 54 303 14 814 27,3 39 489  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 355 000 0 355 000 580 652 411 292 70,8 169 360  
3. Kantselei- ja majanduskulud -2 209 170 476 000 0 -1 733 170 -2 834 839 790 324 -27,9 -3 625 163  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 16 600 0 16 600 27 152 87 204 321,2 -60 053  
5. IT kulud 0 87 836 0 87 836 143 669 65 342 45,5 78 326  
5.1. IT kulud 0 63 600 0 63 600 104 027 61 164 58,8 42 862  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 24 236 0 24 236 39 642 4 178 10,5 35 464  
6. Transpordikulud 0 264 800 0 264 800 433 117 308 078 71,1 125 039  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 43 800 0 43 800 71 641 73 923 103,2 -2 282  
8. Investeeringud põhivarasse 0 900 000 0 900 000 1 472 074 1 248 543 84,8 223 532  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 3 271 20 937 640,0 -17 666  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 13 330 0,0 -13 330  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 3 271 7 607 232,5 -4 336  
10. Ruumide kulud 0 104 687 0 104 687 171 230 177 168 103,5 -5 938  
10.1. Ruumide kulud 0 83 000 0 83 000 135 758 142 777 105,2 -7 019  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 21 687 0 21 687 35 472 34 391 97,0 1 081  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 92 629 0 92 629 151 508 195 502 129,0 -43 994  
Tegevuskulud kokku -2 209 170 4 467 081 17 022 2 274 933 3 720 968 5 826 201 156,6 -2 105 233