1.7.5. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid : 128 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 105,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 21 108 748 604 24 878 773 482 773 482 100,0 794 590 790 465 99,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 84 774 0 84 774 65 486 77,2 65 486 65 486 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 23 400 0 23 400 46 215 197,5 46 215 0 0,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -70 968 288 000 0 288 000 187 618 65,1 116 650 190 736 163,5
1.7. Muu õppetegevus 10 409 13 800 0 13 800 1 072 7,8 11 481 1 072 9,3
Kokku tulud õppetegevusest -39 451 1 158 578 24 878 1 183 456 1 073 873 90,7 1 034 422 1 047 760 101,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 247 252 1 180 640 0 1 180 640 1 203 560 101,9 1 450 812 1 282 243 88,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -8 877 330 579 0 330 579 348 695 105,5 339 818 418 471 123,1
2.3. Baasfinantseerimine 1 250 83 443 0 83 443 83 443 100,0 84 693 69 169 81,7
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 70 086 245 000 0 245 000 259 689 106,0 329 775 229 174 69,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 47 784 49 000 0 49 000 39 051 79,7 86 834 75 384 86,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 159 906 60 000 0 60 000 61 895 103,2 221 801 42 080 19,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -6 165 400 000 0 400 000 391 499 97,9 385 334 314 551 81,6
2.7. Tõukefondid -1 000 619 1 020 000 0 1 020 000 1 253 784 122,9 253 164 587 238 232,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 8 811 25 600 0 25 600 25 603 100,0 34 414 34 724 100,9
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 60 000 *** 60 000 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -480 573 3 394 262 0 3 394 262 3 727 218 109,8 3 246 645 3 053 032 94,0
3.   Muud tulud -127 026 190 000 0 190 000 454 572 239,2 327 545 148 983 45,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Instituudi arengufondi eraldis 0 0 0 0 -51 608 *** -51 608 -51 608 100,0
      Instituudi arengufond 65 239 0 0 0 51 608 *** 116 847 100 307 85,8
Tegevustulud kokku -581 812 4 742 840 24 878 4 767 718 5 255 663 110,2 4 673 851 4 298 473 92,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 692 515 24 878 2 717 393 2 995 500 2 498 132 83,4 497 368  
   1.1. Palgakulud 0 1 727 250 15 131 1 742 380 1 920 701 1 642 635 85,5 278 066  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 569 992 4 993 574 986 633 831 529 448 83,5 104 384  
   1.3. Töötuskindlustus 0 17 272 151 17 424 19 207 15 956 83,1 3 251  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 194 000 0 194 000 213 855 175 879 82,2 37 976  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 184 000 4 603 188 603 207 905 134 215 64,6 73 691  
2. Koolitus ja lähetused 0 90 000 0 90 000 99 211 98 892 99,7 319  
3. Kantselei- ja majanduskulud -581 812 680 000 0 98 188 167 782 712 936 424,9 -545 154  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 50 700 0 50 700 55 889 46 946 84,0 8 943  
5. IT kulud 0 48 429 0 48 429 53 386 78 710 147,4 -25 324  
5.1. IT kulud 0 27 500 0 27 500 30 314 57 389 189,3 -27 075  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 20 929 0 20 929 23 071 21 321 92,4 1 751  
6. Transpordikulud 0 13 100 0 13 100 14 441 19 189 132,9 -4 748  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 400 0 8 400 9 260 11 396 123,1 -2 136  
8. Investeeringud põhivarasse 0 570 000 0 570 000 628 336 232 372 37,0 395 964  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 102 5 996 543,9 -4 894  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 5 658 0,0 -5 658  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 102 338 30,7 764  
10. Ruumide kulud 0 370 308 0 370 308 408 207 373 752 91,6 34 455  
10.1. Ruumide kulud 0 6 600 0 6 600 7 275 6 010 82,6 1 266  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 363 708 0 363 708 400 931 367 742 91,7 33 189  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 218 388 0 218 388 240 739 220 154 91,4 20 585  
Tegevuskulud kokku -581 812 4 742 840 24 878 4 185 907 4 673 851 4 298 473 92,0 375 378