1.7.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid : 233 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 194,7
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 107 993 1 662 677 3 834 1 666 511 1 666 511 100,0 1 774 504 1 642 998 92,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 135 639 0 135 639 102 839 75,8 102 839 102 839 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 21 000 0 21 000 42 030 200,1 42 030 42 030 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 200 0 200 780 390,0 780 780 100,0
1.6. Tõukefondid -115 854 380 000 0 380 000 275 063 72,4 159 209 326 612 205,1
1.7. Muu õppetegevus 11 180 35 000 0 35 000 38 500 110,0 49 680 33 542 67,5
Kokku tulud õppetegevusest 3 319 2 234 516 3 834 2 238 350 2 125 724 95,0 2 129 042 2 148 802 100,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 152 464 2 050 650 0 2 050 650 1 921 660 93,7 2 074 124 1 984 775 95,7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -612 574 182 0 574 182 550 745 95,9 550 133 569 209 103,5
2.3. Baasfinantseerimine -8 843 158 453 0 158 453 158 453 100,0 149 610 156 930 104,9
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 80 904 520 000 0 520 000 401 953 77,3 482 857 395 888 82,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 1 263 104 000 0 104 000 69 479 66,8 70 742 84 342 119,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -58 620 220 000 0 220 000 695 936 316,3 637 316 619 451 97,2
2.6. Välislepingud ja -grandid -252 133 350 000 0 350 000 393 795 112,5 141 662 223 539 157,8
2.7. Tõukefondid -1 153 784 1 500 000 0 1 500 000 2 513 218 167,5 1 359 433 3 828 893 281,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 30 000 *** 30 000 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -1 239 361 5 477 285 0 5 477 285 6 735 239 123,0 5 495 878 7 863 027 143,1
3.   Muud tulud -41 677 200 000 0 200 000 295 792 147,9 254 115 383 700 151,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -164 046 *** -164 046 -164 046 100,0
      Instituudi arengufond 85 875 0 0 0 164 046 *** 249 921 159 034 63,6
Tegevustulud kokku -1 191 845 7 911 801 3 834 7 915 635 9 156 754 115,7 7 964 909 10 390 517 130,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 4 397 884 3 834 4 401 718 5 091 878 5 680 268 111,6 -588 390  
   1.1. Palgakulud 0 2 689 466 -6 725 2 682 741 3 103 377 3 653 535 117,7 -550 158  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 887 524 -2 219 885 305 1 024 114 1 197 396 116,9 -173 281  
   1.3. Töötuskindlustus 0 26 895 -67 26 827 31 034 36 191 116,6 -5 157  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 304 000 0 304 000 351 665 272 011 77,3 79 654  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 490 000 12 845 502 845 581 688 521 136 89,6 60 552  
2. Koolitus ja lähetused 0 392 000 0 392 000 453 463 447 223 98,6 6 240  
3. Kantselei- ja majanduskulud -1 191 845 763 300 0 -428 545 -308 864 1 088 995 -352,6 -1 397 859  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 130 000 0 130 000 150 383 130 016 86,5 20 367  
5. IT kulud 0 129 342 0 129 342 149 622 160 730 107,4 -11 108  
5.1. IT kulud 0 86 600 0 86 600 100 178 115 402 115,2 -15 224  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 42 742 0 42 742 49 443 45 327 91,7 4 116  
6. Transpordikulud 0 127 000 0 127 000 146 913 138 438 94,2 8 475  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 34 000 0 34 000 39 331 59 495 151,3 -20 164  
8. Investeeringud põhivarasse 0 1 000 000 0 1 000 000 1 156 793 1 763 339 152,4 -606 546  
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 627 -33 531 -724,7 38 158  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -36 531 0,0 36 531  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 627 3 000 64,8 1 627  
10. Ruumide kulud 0 574 708 0 574 708 664 818 596 384 89,7 68 434  
10.1. Ruumide kulud 0 135 000 0 135 000 156 167 147 961 94,7 8 206  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 439 708 0 439 708 508 651 448 423 88,2 60 228  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 359 567 0 359 567 415 945 359 160 86,3 56 785  
Tegevuskulud kokku -1 191 845 7 911 801 3 834 6 723 790 7 964 909 10 390 517 130,5 -2 425 608