1.7.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid : 143 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 122,2  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 79 191 287 759 -25 884 261 875 261 875 100,0 341 066 202 455 59,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 42 387 0 42 387 56 967 134,4 56 967 56 967 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 800 0 800 11 503 1437,9 11 503 0 0,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 20 275 97 300 0 97 300 86 901 89,3 107 175 122 651 114,4
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 99 466 428 246 -25 884 402 362 417 246 103,7 516 711 382 074 73,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 107 907 879 890 0 879 890 893 890 101,6 1 001 797 712 132 71,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -28 575 246 369 0 246 369 255 050 103,5 226 475 271 105 119,7
2.3. Baasfinantseerimine 18 229 96 866 0 96 866 96 866 100,0 115 095 107 988 93,8
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 9 394 220 000 0 220 000 424 711 193,1 434 105 358 022 82,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 7 234 44 000 0 44 000 32 459 73,8 39 693 16 230 40,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -109 296 640 000 0 640 000 616 658 96,4 507 362 667 810 131,6
2.6. Välislepingud ja -grandid -143 141 250 000 0 250 000 979 702 391,9 836 561 671 329 80,2
2.7. Tõukefondid -2 248 063 4 100 000 0 4 100 000 4 095 813 99,9 1 847 750 3 806 690 206,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 50 000 0 0 0 0 *** 50 000 1 696 3,4
Kokku tulud teadustegevusest -2 336 310 6 477 125 0 6 477 125 7 395 149 114,2 5 058 839 6 613 001 130,7
3.    Muud tulud -251 718 160 000 0 160 000 602 103 376,3 350 385 440 696 125,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Instituudi arengufond 72 561 0 0 0 219 538 *** 292 099 229 111 78,4
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -219 538 *** -219 538 -219 538 100,0
Tulud kokku -2 416 001 7 065 371 -25 884 7 039 487 8 414 497 119,5 5 998 496 7 445 343 124,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -938 000 2 776 965 -29 884 1 809 081 2 345 663 3 173 430 135,3 -827 768  
   1.1. Palgakulud -700 000 1 716 203 -25 365 990 839 1 321 107 2 047 393 155,0 -726 286  
   1.2. Sotsiaalmaksud -231 000 566 347 -8 370 326 977 435 965 662 585 152,0 -226 619  
   1.3. Töötuskindlustus -7 000 17 162 -254 9 908 13 211 19 991 151,3 -6 780  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 330 000 0 330 000 394 458 287 773 73,0 106 685  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 147 252 4 105 151 357 180 921 155 689 86,1 25 232  
2. Koolitus ja lähetused 0 136 000 0 136 000 162 565 156 215 96,1 6 350  
3. Kantselei- ja majanduskulud -508 001 1 600 000 4 000 1 095 999 1 409 305 1 679 610 119,2 -270 305  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 45 500 0 45 500 54 387 38 731 71,2 15 657  
5. IT kulud 0 102 945 0 102 945 123 053 90 236 73,3 32 817  
5.1. IT kulud 0 81 700 0 81 700 97 658 67 222 68,8 30 436  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 21 245 0 21 245 25 394 23 014 90,6 2 380  
6. Transpordikulud 0 18 200 0 18 200 21 755 14 382 66,1 7 373  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 27 200 0 27 200 32 513 36 390 111,9 -3 877  
8. Investeeringud põhivarasse -970 000 1 900 000 0 930 000 1 301 123 1 845 860 141,9 -544 736  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 391 -121 363 -5076,6 123 754  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -124 134 *** 124 134  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 391 2 771 115,9 -381  
10. Ruumide kulud 0 247 335 0 247 335 295 647 239 960 81,2 55 687  
10.1. Ruumide kulud 0 17 400 0 17 400 20 799 6 895 33,1 13 904  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 229 935 0 229 935 274 848 233 065 84,8 41 783  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 209 227 0 209 227 250 095 291 893 116,7 -41 798  
Tegevuskulud kokku -2 416 001 7 065 371 -25 884 4 623 486 5 998 496 7 445 343 124,1 -1 446 848