1.3. Arstiteaduskond
MB - mikrobioloogia instituut
Töötajaid : 34 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 24,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 636 140 129 0 140 129 140 129 100,0 141 765 117 876 83,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 25 445 0 25 445 16 963 66,7 16 963 16 963 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1 636 165 574 0 165 574 157 092 94,9 158 728 134 839 84,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 13 572 245 350 0 245 350 245 350 100,0 258 922 214 519 82,9
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 9 211 34 782 0 34 782 34 782 100,0 43 993 42 061 95,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 8 058 56 380 0 56 380 88 693 157,3 96 752 119 218 123,2
2.6. Välislepingud ja -grandid 37 935 201 274 0 201 274 213 090 105,9 251 025 178 709 71,2
2.7. Tõukefondid -318 310 480 710 0 480 710 469 742 97,7 151 432 331 891 219,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 839 0 0 0 25 603 *** 26 442 27 389 103,6
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 40 000 *** 40 000 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -248 696 1 018 496 0 1 018 496 1 117 260 109,7 868 565 913 787 105,2
3.   Muud tulud -20 892 11 000 0 11 000 75 970 690,6 55 078 65 616 119,1
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 -26 752 0 -26 752 -27 410 102,5 -27 410 -27 410 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 -77 378 *** -77 378 -77 378 100,0
      Projektide arengufond -25 371 0 0 0 77 378 *** 52 007 26 267 50,5
Tegevustulud kokku -293 323 1 168 318 0 1 168 318 1 322 913 113,2 1 029 590 1 035 721 100,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -227 800 627 359 0 399 559 482 573 597 498 123,8 -114 925  
   1.1. Palgakulud -170 000 447 283 0 277 283 336 468 419 541 124,7 -83 073  
   1.2. Sotsiaalmaksud -56 100 147 603 0 91 503 111 035 138 664 124,9 -27 630  
   1.3. Töötuskindlustus -1 700 4 473 0 2 773 3 365 4 192 124,6 -828  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 28 000 0 28 000 31 705 35 100 110,7 -3 395  
2. Koolitus ja lähetused -10 000 80 486 0 70 486 81 136 60 787 74,9 20 348  
3. Kantselei- ja majanduskulud -45 523 165 008 0 119 485 141 320 283 200 200,4 -141 881  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 127 898 0 127 898 144 821 5 517 3,8 139 304  
5. IT kulud -10 000 11 000 0 1 000 2 456 14 204 578,5 -11 749  
5.1. IT kulud -10 000 7 000 0 -3 000 -2 074 6 337 -305,6 -8 411  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 4 529 7 867 173,7 -3 338  
6. Transpordikulud 0 2 500 0 2 500 2 831 4 291 151,6 -1 460  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 500 0 1 500 1 698 1 399 82,4 299  
8. Investeeringud põhivarasse 0 55 575 0 55 575 62 929 16 949 26,9 45 980  
9. Muud tegevuskulud 0 74 586 0 74 586 84 455 11 354 13,4 73 101  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 11 079 0,0 -11 079  
9.2. Muud tegevuskulud 0 74 586 0 74 586 84 455 275 0,3 84 180  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 22 407 0 22 407 25 372 40 521 159,7 -15 149  
Tegevuskulud kokku -293 323 1 168 318 0 874 996 1 029 590 1 035 721 100,6 -6 131