1.4. Medicina
Töötajaid : 594 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 451,34  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus                  
1.1.1. Koolitustellimus 690 646 6 581 960 206 026 6 787 986 6 787 986 100,0 7 478 632 6 806 885 91,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0 178 026 25 516 203 542 144 187 70,8 144 187 144 187 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 469 541 0 469 541 560 611 119,4 560 611 243 965 43,5
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 28 105 0 28 105 42 735 152,1 42 735 42 735 100,0
1.4. Täiendusõpe 31 683 298 800 0 298 800 254 100 85,0 285 783 231 549 81,0
1.5. Residentide koolitus 1 644 558 8 521 311 0 8 521 311 9 991 293 117,3 11 635 851 9 937 487 85,4
1.6. Tõukefondid -97 389 163 573 343 066 506 639 466 885 92,2 369 496 520 636 140,9
1.7. Muu õppetegevus 26 555 16 627 13 290 29 917 417 245 1394,7 443 800 337 647 76,1
Kokku tulud õppetegevusest 2 296 053 16 257 943 587 898 16 845 841 18 665 041 110,8 20 961 094 18 265 090 87,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 123 705 2 309 770 118 500 2 428 270 2 428 270 100,0 2 551 975 2 143 179 84,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 16 622 646 736 33 180 679 916 693 833 102,0 710 455 683 743 96,2
2.3. Baasfinantseerimine 90 384 238 112 20 000 258 112 260 907 101,1 351 291 212 586 60,5
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 177 797 696 000 90 763 786 763 817 119 103,9 994 916 760 759 76,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 147 139 200 16 853 156 053 109 228 70,0 109 375 107 238 98,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 173 497 727 867 -90 727 777 437 550 60,1 611 046 515 148 84,3
2.6. Välislepingud ja -grandid -51 196 1 587 848 253 437 1 841 285 1 972 410 107,1 1 921 214 1 488 068 77,5
2.7. Tõukefondid -1 307 622 6 175 763 868 016 7 043 779 5 276 551 74,9 3 968 929 6 743 708 169,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 839 15 000 -15 000 0 25 603 *** 26 442 27 389 103,6
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 18 828 106 000 0 106 000 307 500 290,1 326 328 165 385 50,7
Kokku tulud teadustegevusest -757 000 12 642 295 1 385 659 14 027 954 12 328 971 87,9 11 571 971 12 847 204 111,0
3.   Muud tulud 324 903 335 977 -40 513 295 464 1 793 359 607,0 2 118 261 1 323 408 62,5
      Arengufondi eraldised 0 0 -192 520 -192 520 -439 162 228,1 -439 162 -439 162 100,0
      Arengufond 150 995 0 192 520 192 520 439 162 228,1 590 157 395 636 67,0
Tegevustulud kokku 2 014 951 29 236 215 1 933 044 31 169 259 32 787 371 105,2 34 802 322 32 392 175 93,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 172 430 10 950 068 1 119 153 12 241 651 12 514 027 11 276 961 90,1 1 237 066  
1.1. Palgakulud 121 963 7 641 898 757 953 8 521 814 8 743 804 7 835 684 89,6 908 119  
1.2. Sotsiaalmaksud 40 248 2 521 826 250 125 2 812 198 2 885 455 2 567 912 89,0 317 543  
1.3. Töötuskindlustus 1 220 76 419 7 580 85 218 87 438 77 654 88,8 9 784  
1.4. Teadusstipendiumid 9 000 173 134 101 895 284 029 281 491 312 922 111,2 -31 431  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 536 791 1 601 538 392 515 839 482 789 93,6 33 050  
2. Koolitus ja lähetused 90 150 495 209 151 553 736 911 745 679 466 574 62,6 279 105  
3. Kantselei- ja majanduskulud 140 137 1 516 078 333 946 1 990 161 2 000 002 2 442 444 122,1 -442 442  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 014 580 7 356 271 107 988 9 478 839 10 956 460 9 411 792 85,9 1 544 669  
5. IT kulud 14 952 210 691 -16 697 213 945 211 960 192 886 91,0 19 075  
5.1. IT kulud 12 000 113 973 -6 569 119 404 120 475 95 648 79,4 24 828  
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 952 96 718 -10 129 89 542 87 904 97 238 110,6 -9 334  
5. Transpordikulud 6 724 28 974 20 887 56 585 58 900 46 310 78,6 12 590  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 11 100 52 251 40 548 103 899 100 250 70 610 70,4 29 640  
7. Investeeringud põhivarasse -1 008 427 5 029 803 568 366 4 589 742 4 537 159 6 120 826 134,9 -1 583 667  
8. Muud tegevuskulud 203 306 1 444 777 -373 488 1 274 595 1 269 291 110 640 8,7 1 158 651  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 170 366 9 000 614 101 793 467 786 938 78 658 10,0 708 280  
8.2. Muud tegevuskulud 32 940 1 435 777 -987 589 481 128 482 353 31 982 6,6 450 371  
9. Ruumide kulud 370 000 1 268 094 -41 584 1 596 510 1 533 432 1 228 123 80,1 305 309  
9.1. Ruumide kulud 50 000 285 000 70 000 405 000 387 908 277 881 71,6 110 027  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 320 000 983 094 -111 584 1 191 510 1 145 524 950 242 83,0 195 282  
10.Üldkulude eraldis 0 883 999 22 372 906 372 878 743 1 025 009 116,6 -146 266  
Tegevuskulud kokku 2 014 951 29 236 215 1 933 043 33 184 210 34 802 322 32 392 175 93,1 2 410 147