1.8. Majandusteaduskond
MJ - dekanaat
Töötajaid : 11 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 8,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 91 487 144 552 872 145 424 145 424 100,0 236 912 214 806 90,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 67 819 0 67 819 25 445 37,5 25 445 25 445 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 183 305 0 183 305 221 243 120,7 221 243 221 243 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 412 375 0 412 375 456 449 110,7 456 449 312 711 68,5
1.4. Täiendusõpe 0 5 000 0 5 000 4 344 86,9 4 344 521 12,0
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 24 473 0 24 473 37 730 154,2 37 730 37 730 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 91 487 837 524 872 838 397 890 635 106,2 982 122 812 457 82,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 15 881 0 15 881 15 881 100,0 15 881 15 881 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 11 232 32 069 0 32 069 32 069 100,0 43 301 29 225 67,5
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused                  
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 12 268 0 0 0 2 973 *** 15 240 0 0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 799 0 0 0 4 420 *** 5 219 -2 669 -51,1
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0   *** 0   ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 24 299 47 950 0 47 950 55 343 115,4 79 642 42 437 53,3
3.   Muud tulud 62 325 14 000 0 14 000 16 274 116,2 78 600 37 884 48,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
6.   Teaduskonna arengufond 9 354 0 0 0 2 893 *** 12 247 2 310 18,9
Tegevustulud kokku 187 466 899 474 872 900 347 965 146 107,2 1 152 611 895 088 77,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 349 193 -11 628 337 565 361 860 340 773 94,2 21 088  
   1.1. Palgakulud 0 152 717 -8 976 143 741 154 087 154 505 100,3 -418  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 50 397 -2 962 47 435 50 849 49 786 97,9 1 063  
   1.3. Töötuskindlustus 0 1 527 -90 1 437 1 541 1 501 97,4 40  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 144 552 400 144 952 155 384 134 981 86,9 20 403  
2. Koolitus ja lähetused 0 19 000 12 500 31 500 33 767 27 838 82,4 5 929  
3. Kantselei- ja majanduskulud 187 466 48 000 0 235 466 238 920 27 367 11,5 211 554  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 25 000 0 25 000 26 799 24 085 89,9 2 714  
5. IT kulud 0 35 514 0 35 514 38 070 34 506 90,6 3 564  
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 16 080 11 864 73,8 4 216  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 20 514 0 20 514 21 991 22 643 103,0 -652  
6. Transpordikulud 0 1 500 0 1 500 1 608 1 284 79,9 324  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 7 000 0 7 000 7 504 5 753 76,7 1 751  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 40 463 0 40 463 43 375 49 704 114,6 -6 329  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 38 688 0 38 688 41 472 48 807 117,7 -7 334  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 775 0 1 775 1 903 897 47,2 1 005  
10. Ruumide kulud 0 208 396 0 208 396 223 394 206 088 92,3 17 306  
10.1. Ruumide kulud 0 400 0 400 429 610 142,2 -181  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 207 996 0 207 996 222 966 205 479 92,2 17 487  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 165 408 0 165 408 177 313 177 689 100,2 -376  
Tegevuskulud kokku 187 466 899 474 872 1 087 812 1 152 611 895 088 77,7 257 524