1.7. Majandusteaduskond
Töötajaid : 81 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 67,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 153 671 892 820 26 090 918 910 918 910 100,0 1 072 581 1 050 476 97,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 67 819 0 67 819 25 445 37,5 25 445 25 445 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 213 305 0 213 305 251 243 117,8 251 243 249 590 99,3
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 434 934 0 434 934 479 009 110,1 479 009 325 923 68,0
1.4. Täiendusõpe 24 841 50 000 0 50 000 104 905 209,8 129 746 77 413 59,7
1.6. Tõukefondid -84 074 160 000 247 243 407 243 184 177 45,2 100 104 254 438 254,2
1.7. Muu õppetegevus 11 661 60 000 0 60 000 111 410 185,7 123 071 73 502 59,7
Kokku tulud õppetegevusest 106 100 1 878 878 273 333 2 152 211 2 075 099 96,4 2 181 199 2 056 787 94,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 56 546 158 810 0 158 810 158 810 100,0 215 356 186 062 86,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 44 467 0 44 467 46 010 103,5 46 010 46 010 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 11 232 32 069 0 32 069 32 069 100,0 43 301 29 225 67,5
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 11 428 42 000 -12 274 29 726 29 726 100,0 41 154 34 390 83,6
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 12 988 8 400 -5 427 2 973 7 385 248,4 20 373 3 693 18,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 23 650 30 000 -1 814 28 186 88 806 315,1 112 456 77 754 69,1
2.6. Välislepingud ja -grandid -211 408 110 000 15 799 125 799 172 358 137,0 -39 050 125 075 -320,3
2.7. Tõukefondid -95 234 215 000 1 214 216 214 216 959 100,3 121 725 226 346 185,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -190 799 640 746 -2 502 638 244 752 123 117,8 561 324 728 554 129,8
3.   Muud tulud 89 720 42 900 0 42 900 30 592 71,3 120 312 56 264 46,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -2 893 *** -2 893 -2 893 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 9 354 0 0 0 2 893 *** 12 247 2 310 18,9
      Instituutide arengufondi eraldis 0 0 0 0 -4 551 *** -4 551 -4 551 100,0
      Instituutide arengufond 27 549 0 0 0 4 551 *** 32 101 -3 659 -11,4
Tegevustulud kokku 41 924 2 562 524 270 831 2 833 355 2 857 814 100,9 2 899 738 2 832 812 97,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 746 027 107 626 1 853 653 1 866 879 1 969 317 105,5 -102 438  
   1.1. Palgakulud 0 1 166 773 57 631 1 224 404 1 237 058 1 339 393 108,3 -102 335  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 385 035 19 018 404 053 408 229 435 109 106,6 -26 880  
   1.3. Töötuskindlustus 0 11 668 576 12 244 12 371 13 162 106,4 -792  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 38 000 30 000 68 000 53 837 46 671 86,7 7 166  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 144 552 400 144 952 155 384 134 981 86,9 20 403  
2. Koolitus ja lähetused 0 126 100 93 922 220 022 204 642 125 619 61,4 79 023  
3. Kantselei- ja majanduskulud 41 924 122 100 -20 194 143 830 149 010 135 026 90,6 13 984  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 57 400 56 069 113 469 98 624 62 562 63,4 36 063  
5. IT kulud 0 40 814 16 700 57 514 57 750 50 318 87,1 7 431  
5.1. IT kulud 0 20 300 16 700 37 000 35 759 27 292 76,3 8 467  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 20 514 0 20 514 21 991 23 026 104,7 -1 036  
6. Transpordikulud 0 11 200 -7 700 3 500 3 441 10 953 318,3 -7 512  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 22 200 -7 700 14 500 13 853 24 027 173,4 -10 173  
8. Investeeringud põhivarasse 0 3 000 -3 000 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 11 800 41 808 53 608 60 845 18 288 30,1 42 556  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 6 500 12 970 19 470 18 211 14 104 77,4 4 108  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 300 28 838 34 138 42 633 4 185 9,8 38 449  
10. Ruumide kulud 0 216 396 -6 700 209 696 224 690 207 495 92,3 17 196  
10.1. Ruumide kulud 0 8 400 -6 700 1 700 1 725 1 526 88,5 198  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 207 996 0 207 996 222 966 205 968 92,4 16 997  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 205 487 0 205 487 220 003 229 206 104,2 -9 204  
Tegevuskulud kokku 41 924 2 562 524 270 831 2 875 279 2 899 738 2 832 812 97,7 66 926