1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond
MM -  matemaatika instituut
Töötajaid : 55 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 42,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 7 517 444 109 184 613 628 722 628 722 100,0 636 239 502 797 79,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 35 285 0 35 285 23 525 66,7 23 525 23 525 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0   0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 1 000 0 1 000 0 0,0 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -46 222 123 000 0 123 000 121 007 98,4 74 785 102 326 136,8
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest -38 704 603 394 184 613 788 007 773 254 98,1 734 550 628 649 85,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 50 639 205 000 0 205 000 205 000 100,0 255 639 238 679 93,4
2.3. Baasfinantseerimine 2 270 14 000 0 14 000 14 000 100,0 16 270 15 067 92,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 10 303 57 689 0 57 689 57 689 100,0 67 992 51 798 76,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 4 800 *** 4 800 4 800 100,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid -47 783 123 015 0 123 015 118 539 96,4 70 756 137 676 194,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 15 428 399 704 0 399 704 400 028 100,1 415 456 448 021 107,8
3.   Muud tulud 1 037 30 000 0 30 000 26 983 89,9 28 020 43 999 157,0
Tegevustulud kokku -22 239 1 033 098 184 613 1 217 711 1 200 265 98,6 1 178 025 1 120 668 95,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 867 470 184 613 1 052 083 1 036 729 923 763 89,1 112 966  
   1.1. Palgakulud 0 570 500 137 771 708 271 697 935 621 393 89,0 76 542  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 188 265 45 464 233 729 230 318 205 422 89,2 24 897  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 705 1 378 7 083 6 979 6 214 89,0 766  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 62 000 0 62 000 61 095 52 388 85,7 8 707  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 41 000 0 41 000 40 402 38 347 94,9 2 055  
2. Koolitus ja lähetused 0 67 618 0 67 618 66 631 61 468 92,3 5 164  
3. Kantselei- ja majanduskulud -22 239 28 600 0 6 361 6 268 63 299 1009,9 -57 032  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 11 000 0 11 000 10 839 18 088 166,9 -7 248  
5. IT kulud 0 17 600 0 17 600 17 343 20 669 119,2 -3 325  
5.1. IT kulud 0 8 000 0 8 000 7 883 11 302 143,4 -3 419  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 9 600 0 9 600 9 460 9 367 99,0 93  
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 1 971 1 466 74,4 505  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 000 0 4 000 3 942 32 858 833,6 -28 917  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 -942 0,0 942  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 511 0,0 1 511  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 568 0,0 -568  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 34 810 0 34 810 34 302 0 0,0 34 302  
Tegevuskulud kokku -22 239 1 033 098 184 613 1 195 472 1 178 025 1 120 668 95,1 57 357