1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
MS - matemaatilise statistika instituut
Töötajaid : 15 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 13,6
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 4 990 190 730 107 000 297 730 297 730 100,0 302 720 223 227 73,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 10 000 0 10 000 13 464 134,6 13 464 8 684 64,5
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 37 255 34 000 0 34 000 12 000 35,3 49 255 33 028 67,1
Kokku tulud õppetegevusest 42 245 234 730 107 000 341 730 323 194 94,6 365 439 264 939 72,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -3 432 40 150 0 40 150 40 150 100,0 36 718 39 751 108,3
2.3. Baasfinantseerimine 7 066 10 000 0 10 000 10 000 100,0 17 066 15 766 92,4
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 14 012 46 278 0 46 278 46 278 100,0 60 290 37 816 62,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid -10 890 28 800 0 28 800 21 996 76,4 11 106 28 500 256,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 6 755 125 228 0 125 228 118 424 94,6 125 180 121 833 97,3
3.   Muud tulud 2 442 5 000 0 5 000 2 408 48,2 4 850 2 684 55,3
Tegevustulud kokku 51 442 364 958 107 000 471 958 444 026 94,1 495 468 389 456 78,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 321 383 107 000 428 383 405 522 336 180 82,9 69 342  
   1.1. Palgakulud 0 203 200 79 851 283 051 267 946 214 292 80,0 53 654  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 67 056 26 351 93 407 88 422 70 668 79,9 17 754  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 032 799 2 831 2 679 2 142 79,9 538  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 32 595 0 32 595 30 856 34 890 113,1 -4 035  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 16 500 0 16 500 15 619 14 188 90,8 1 431  
2. Koolitus ja lähetused 0 16 172 0 16 172 15 309 24 013 156,9 -8 704  
3. Kantselei- ja majanduskulud 51 442 6 100 0 57 542 54 471 10 998 20,2 43 473  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 3 710 0,0 -3 710  
5. IT kulud 0 7 320 0 7 320 6 929 10 597 152,9 -3 667  
5.1. IT kulud 0 4 200 0 4 200 3 976 6 993 175,9 -3 017  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 120 0 3 120 2 953 3 604 122,0 -650  
6. Transpordikulud 0 900 0 900 852 284 33,4 568  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 201 0 1 201 1 137 793 69,8 344  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 2 420 0,0 -2 420  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 545 0,0 -1 545  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 876 0,0 -876  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 11 882 0 11 882 11 248 459 4,1 10 789  
Tegevuskulud kokku 51 442 364 958 107 000 523 400 495 468 389 456 78,6 106 012