1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
MT - dekanaat
Töötajaid : 10,5 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 9,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 491 799 245 681 -248 051 -2 370 -2 370 100,0 489 430 274 298 56,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 5 727 0 5 727 3 840 67,1 3 840 3 840 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 32 975 0 32 975 118 426 359,1 118 426 44 600 37,7
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 2 760 *** 2 760 506 18,3
1.6. Tõukefondid   0 0 0   *** 0   ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 491 799 284 383 -248 051 36 332 122 656 337,6 614 455 323 244 52,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 52 914 186 889 0 186 889 191 643 102,5 244 557 234 480 95,9
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 20 757 31 605 0 31 605 33 277 105,3 54 034 16 700 30,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 67 500 0 67 500 70 068 103,8 70 068 47 007 67,1
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0   *** 0   ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 73 670 285 994 0 285 994 294 988 103,1 368 658 298 187 80,9
3.   Muud tulud 2 355 1 500 0 1 500 1 305 87,0 3 660 612 16,7
6.   Teaduskonna arengufond 81 211 0 0 0 39 299 *** 120 510 101 560 84,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -5 606 *** -5 606 -5 606 100,0
Tegevustulud kokku 649 036 571 877 -248 051 323 826 452 642 139,8 1 101 678 717 997 65,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 134 000 -248 051 -114 051 -136 388 170 598 -125,1 -306 986  
   1.1. Palgakulud 0 100 000 -193 087 -93 087 -111 319 117 640 -105,7 -228 959  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 33 000 -63 719 -30 719 -36 735 35 716 -97,2 -72 451  
   1.3. Töötuskindlustus 0 1 000 -1 931 -931 -1 113 1 082 -97,2 -2 195  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 10 000 10 000 11 959 16 160 135,1 -4 201  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 686 686 820 0 0,0 820  
2. Koolitus ja lähetused 0 28 620 0 28 620 34 225 3 999 11,7 30 227  
3. Kantselei- ja majanduskulud 644 036 28 000 0 672 036 803 660 12 487 1,6 791 173  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 0 0 2 000 2 392 12 250 512,2 -9 858  
5. IT kulud 0 19 360 0 19 360 23 152 14 238 61,5 8 913  
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 11 959 5 214 43,6 6 744  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 9 360 0 9 360 11 193 9 024 80,6 2 169  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 588 1 022 28,5 2 566  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 6 000 0 6 000 7 175 9 577 133,5 -2 402  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 3 000 6 002 0 9 002 10 765 3 234 30,0 7 531  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 0 0 3 000 3 588 2 465 68,7 1 123  
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 002 0 6 002 7 178 770 10,7 6 408  
10. Ruumide kulud 0 315 165 0 315 165 315 165 321 015 101,9 -5 850  
10.1. Ruumide kulud 0 1 200 0 1 200 1 200 272 22,6 928  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 313 965 0 313 965 313 965 320 743 102,2 -6 778  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 31 730 0 31 730 37 945 169 577 446,9 -131 632  
Tegevuskulud kokku 649 036 571 877 -248 051 972 862 1 101 678 717 997 65,2 383 681