1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
Töötajaid : 175 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 144,35  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 625 520 1 637 872 76 062 1 713 934 1 713 934 100,0 2 339 454 1 665 505 71,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 76 297 0 76 297 50 890 66,7 50 890 50 890 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 52 975 0 52 975 151 906 286,7 151 906 53 283 35,1
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 1 000 0 1 000 5 455 545,5 5 455 838 15,4
1.6. Tõukefondid -237 282 600 000 0 600 000 887 783 148,0 650 501 1 052 490 161,8
1.7. Muu õppetegevus 161 209 504 000 0 504 000 1 045 183 207,4 1 206 392 934 930 77,5
Kokku tulud õppetegevusest 549 447 2 872 144 76 063 2 948 206 3 855 150 130,8 4 404 597 3 757 936 85,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 107 755 667 460 0 667 460 667 460 100,0 775 215 692 409 89,3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 52 914 186 889 0 186 889 191 643 102,5 244 557 234 480 95,9
2.3. Baasfinantseerimine 29 070 65 790 0 65 790 65 790 100,0 94 860 61 913 65,3
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 37 614 168 000 -9 973 158 027 158 027 100,0 195 641 149 382 76,4
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 20 757 33 600 -1 995 31 605 33 277 105,3 54 034 16 700 30,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 35 987 150 000 67 500 217 500 211 126 97,1 247 113 158 950 64,3
2.6. Välislepingud ja -grandid 178 037 250 000 0 250 000 321 944 128,8 499 980 190 485 38,1
2.7. Tõukefondid -114 752 641 000 0 641 000 462 241 72,1 347 489 730 985 210,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 57 503 244 000 9 927 253 927 233 100 91,8 290 603 269 207 92,6
Kokku tulud teadustegevusest 404 884 2 406 739 65 459 2 472 198 2 344 608 94,8 2 749 492 2 504 511 91,1
3.   Muud tulud 20 350 45 000 0 45 000 78 444 174,3 98 794 102 540 103,8
6.   Teaduskonna arengufond 81 211 0 0 0 39 299 *** 120 510 101 560 84,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -39 299 *** -39 299 -39 299 100,0
      Instituutide arengufondi eraldis 0 0 0 0 -51 823 *** -51 823 -51 823 100,0
      Instituutide arengufond 152 043 0 0 0 51 823 *** 203 865 86 104 42,2
Tegevustulud kokku 1 207 935 5 323 883 141 522 5 465 404 6 278 202 114,9 7 486 137 6 461 529 86,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 4 107 162 52 182 4 159 344 4 688 913 4 434 798 94,6 254 115  
   1.1. Palgakulud 0 2 705 662 -64 944 2 640 718 2 965 217 2 816 057 95,0 149 160  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 892 868 -21 431 871 437 978 522 924 522 94,5 54 000  
   1.3. Töötuskindlustus 0 27 057 -649 26 407 29 652 27 937 94,2 1 715  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 312 000 172 595 484 595 564 200 535 902 95,0 28 298  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 169 575 -33 389 136 186 151 322 130 380 86,2 20 942  
2. Koolitus ja lähetused 0 160 000 97 410 257 410 291 803 300 336 102,9 -8 533  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 202 935 144 000 13 700 1 360 635 1 509 169 366 462 24,3 1 142 707  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 82 000 -14 000 70 000 82 275 144 491 175,6 -62 216  
5. IT kulud 0 171 483 19 797 191 280 225 484 307 084 136,2 -81 600  
5.1. IT kulud 0 142 000 10 200 152 200 181 286 269 926 148,9 -88 641  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 29 483 9 597 39 080 44 199 37 158 84,1 7 041  
6. Transpordikulud 0 7 300 3 600 10 900 12 467 6 329 50,8 6 138  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 36 100 16 101 52 201 61 917 73 347 118,5 -11 430  
8. Investeeringud põhivarasse 0 55 800 -55 800 0 0 106 030 0,0 -106 030  
9. Muud tegevuskulud 3 000 13 200 2 396 18 596 22 386 44 988 201,0 -22 602  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 2 000 0 5 000 6 010 24 532 408,2 -18 522  
9.2. Muud tegevuskulud 0 11 200 2 396 13 596 16 376 20 456 124,9 -4 080  
10. Ruumide kulud 0 315 165 0 315 165 315 165 321 015 101,9 -5 850  
10.1. Ruumide kulud 0 1 200 0 1 200 1 200 272 22,6 928  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 313 965 0 313 965 313 965 320 743 102,2 -6 778  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 231 673 6 136 237 809 276 558 356 651 129,0 -80 092  
Tegevuskulud kokku 1 207 935 5 323 883 141 522 6 673 340 7 486 137 6 461 529 86,3 1 024 608