1.3. Realia et naturalia
Töötajaid : 1 358 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 1 128,38  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus                  
1.1.1. Koolitustellimus 1 237 878 6 677 832 320 612 6 998 444 6 998 444 100,0 8 236 322 6 956 397 84,5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0 483 213 0 483 213 415 598 86,0 415 598 415 598 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 161 475 0 161 475 279 249 172,9 279 249 133 530 47,8
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 22 000 0 22 000 17 258 78,4 17 258 4 142 24,0
1.4. Täiendusõpe 2 430 31 500 0 31 500 19 453 61,8 21 883 8 131 37,2
1.6. Tõukefondid -610 110 1 657 579 0 1 657 579 2 060 161 124,3 1 450 051 2 379 449 164,1
1.7. Muu õppetegevus 180 237 576 800 0 576 800 1 124 706 195,0 1 304 943 984 680 75,5
Kokku tulud õppetegevusest 810 435 9 610 399 320 612 9 931 011 10 914 870 109,9 11 725 305 10 881 927 92,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 834 773 8 510 780 0 8 510 780 8 361 110 98,2 9 195 883 7 933 100 86,3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -937 874 2 383 018 0 2 383 019 2 392 754 100,4 1 454 880 2 822 441 194,0
2.3. Baasfinantseerimine 293 802 770 765 0 770 765 770 765 100,0 1 064 567 1 121 319 105,3
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 533 678 2 189 287 -11 968 2 177 319 2 418 260 111,1 2 951 938 2 378 647 80,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -391 756 3 487 628 67 500 3 555 128 4 820 893 135,6 4 429 137 4 548 359 102,7
2.6. Välislepingud ja -grandid -1 435 138 2 395 207 0 2 395 207 5 098 350 212,9 3 663 212 3 302 005 90,1
2.7. Tõukefondid -8 353 668 15 341 821 0 15 341 821 17 647 377 115,0 9 293 709 16 882 330 181,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 66 314 1 119 689 9 927 1 129 616 549 501 48,6 615 815 594 728 96,6
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 195 040 990 057 0 990 057 989 193 99,9 1 184 233 880 066 74,3
Kokku tulud teadustegevusest -9 194 828 37 188 252 65 459 37 253 711 43 048 202 115,6 33 853 375 40 462 997 119,5
3.   Muud tulud -941 412 1 050 000 0 1 050 000 2 528 674 240,8 1 587 262 2 205 041 138,9
4.   Tulud üldfondist 4 040 0 0 0 0 *** 4 040 4 298 106,4
6.   Arengufond 838 684 0 0 0 1 174 964 *** 2 013 648 1 311 933 65,2
6.   Eraldised arengufondi 0 0 0 0 -1 174 964 *** -1 174 964 -1 174 964 100,0
Tegevustulud kokku -8 483 080 47 848 651 386 072 48 234 723 56 491 746 117,1 48 008 666 53 691 232 111,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -1 340 000 25 206 807 264 106 24 130 913 29 088 116 28 027 526 96,4 1 060 590  
1.1. Palgakulud -1 000 000 16 435 172 45 192 15 480 364 18 753 195 18 595 994 99,2 157 201  
1.2. Sotsiaalmaksud -330 000 5 423 607 14 913 5 108 520 6 188 554 6 072 248 98,1 116 307  
1.3. Töötuskindlustus -10 000 164 352 452 154 804 187 532 183 430 97,8 4 102  
1.4. Teadusstipendiumid 0 1 733 366 202 595 1 935 961 2 266 556 1 823 739 80,5 442 816  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 1 450 310 954 1 451 264 1 692 279 1 352 115 79,9 340 164  
2. Koolitus ja lähetused 0 1 779 920 97 410 1 877 330 2 336 313 2 098 666 89,8 237 647  
3. Kantselei- ja majanduskulud -5 878 080 6 049 343 22 800 194 062 26 967 7 245 202 26866,8 -7 218 235  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 413 900 -14 000 401 900 476 642 534 056 112,0 -57 415  
5. IT kulud 0 903 696 19 797 923 493 1 106 147 1 125 141 101,7 -18 994  
5.1. IT kulud 0 649 787 10 200 659 987 791 254 892 451 112,8 -101 197  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 253 909 9 597 263 506 314 893 232 690 73,9 82 203  
5. Transpordikulud 0 504 762 3 600 508 362 710 980 544 906 76,6 166 074  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 233 298 16 101 249 399 308 406 357 868 116,0 -49 462  
7. Investeeringud põhivarasse -1 270 000 7 603 494 -55 800 6 277 694 7 914 832 8 468 361 107,0 -553 530  
8. Muud tegevuskulud 3 000 412 968 25 922 441 890 462 850 36 335 7,9 426 515  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 82 000 23 526 108 526 114 747 -26 904 -23,4 141 650  
8.2. Muud tegevuskulud 0 330 968 2 396 333 364 348 104 63 239 18,2 284 865  
9. Ruumide kulud 0 2 927 456 0 2 927 456 3 422 531 2 972 618 86,9 449 913  
9.1. Ruumide kulud 0 893 887 0 893 887 804 531 671 266 83,4 133 265  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 2 033 569 0 2 033 569 2 618 000 2 301 352 87,9 316 648  
10.Üldkulude eraldis 0 1 813 008 6 136 1 819 143 2 154 882 2 280 553 105,8 -125 671  
Tegevuskulud kokku -8 483 080 47 848 651 386 072 39 751 642 48 008 666 53 691 232 111,8 -5 682 567