2.2. Narva Kolledž
Töötajaid : 53 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 49,55  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 33 697 862 584 105 741 968 325 968 325 100,0 1 002 022 898 635 89,7
1.2. Õppeteenustasud 0 15 300 0 15 300 40 402 264,1 40 402 40 402 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 82 552 0 82 552 78 674 95,3 78 674 78 674 100,0
1.4. Täiendusõpe 6 837 135 000 0 135 000 157 481 116,7 164 319 173 531 105,6
1.6. Tõukefondid -17 143 120 000 0 120 000 124 797 104,0 107 654 111 103 103,2
1.7. Muu õppetegevus 30 182 32 000 0 32 000 121 725 380,4 151 907 150 091 98,8
Kokku tulud õppetegevusest 53 574 1 247 436 105 741 1 353 177 1 491 404 110,2 1 544 978 1 452 437 94,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3.Baasfinantseerimine 1 024 1 101 0 1 101 1 101 100,0 2 125 2 241 105,5
3.    Muud tulud                  
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid -20 311 50 000 0 50 000 126 760 253,5 106 448 142 028 133,4
3.2.  Renditulud 5 791 55 000 0 55 000 71 379 129,8 77 170 73 176 94,8
3.3.  Muud tegevustulud 1 103 20 000 0 20 000 27 681 138,4 28 784 7 002 24,3
Kokku muud tulud -13 417 125 000 0 125 000 225 819 180,7 212 402 222 206 104,6
6.   Arengufond 15 000 0 0 0 3 755 *** 18 755 2 103 0,0
6.   Eraldised arengufondi 0 0 0 0 -3 755 *** -3 755 -3 755 100,0
Tegevustulud kokku 56 180 1 373 537 105 741 1 479 278 1 718 325 116,2 1 774 504 1 675 232 94,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 40 200 866 993 105 741 1 012 934 1 170 125 947 204 80,9 222 921  
   1.1. Palgakulud 30 000 647 010 78 911 755 921 873 228 706 825 80,9 166 402  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 213 513 26 041 249 454 288 165 233 325 81,0 54 840  
   1.3. Töötuskindlustus 300 6 470 789 7 559 8 732 7 053 80,8 1 679  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 1 000 40 000 0 41 000 47 464 42 196 88,9 5 268  
3. Kantselei- ja majanduskulud 14 980 120 000 0 134 980 154 371 172 997 112,1 -18 626  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 44 000 0 44 000 51 110 74 750 146,3 -23 640  
5. Transpordikulud 0 15 367 0 15 367 17 850 21 267 119,1 -3 417  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 60 000 0 60 000 69 696 153 617 220,4 -83 921  
7. Investeeringud põhivarasse 0 9 500 0 9 500 11 035 0 0,0 11 035  
8. Muud tegevuskulud 0 9 000 0 9 000 10 454 19 059 182,3 -8 605  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 10 141 *** -10 141  
8.2. Muud tegevuskulud 0 9 000 0 9 000 10 454 8 918 85,3 1 537  
9. Ruumide kulud 0 140 000 0 140 000 162 624 175 466 107,9 -12 843  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 68 677 0 68 677 79 775 68 677 86,1 11 098  
Tegevuskulud kokku 56 180 1 373 537 105 741 1 535 458 1 774 504 1 675 232 94,4 99 272