1.3. Arstiteaduskond
NH - nahahaiguste kliinik
Töötajaid : 8 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 5,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 455 79 040 0 79 040 79 040 100,0 81 495 76 813 94,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 8 482 0 8 482 8 482 100,0 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 1 650 *** 1 650 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 2 455 87 522 0 87 522 89 172 101,9 91 627 85 294 93,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 45 300 0 45 300 54 360 120,0 54 360 47 411 87,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid   0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 45 300 0 45 300 54 360 120,0 54 360 47 411 87,2
3.   Muud tulud 0 0 0 0 1 709 *** 1 709 0 0,0
      Arengufondi eraldis 0 0 0 0 -4 530 *** -4 530 -4 530 100,0
Tegevustulud kokku 2 455 132 822 0 132 822 140 710 105,9 143 166 128 175 89,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 2 455 112 434 0 114 888 121 566 113 778 93,6 7 788  
   1.1. Palgakulud 1 832 80 921 0 82 753 87 559 82 521 94,2 5 038  
   1.2. Sotsiaalmaksud 605 26 704 0 27 308 28 894 27 232 94,2 1 662  
   1.3. Töötuskindlustus 18 809 0 828 876 825 94,2 50  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 4 000 0 4 000 4 238 3 200 75,5 1 038  
2. Koolitus ja lähetused 0 0 0 0 0 123 0,0 -123  
3. Kantselei- ja majanduskulud 0 19 288 0 19 288 20 434 6 596 32,3 13 838  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 240 0,0 -240  
5. IT kulud 0 1 100 0 1 100 1 165 2 400 206,0 -1 235  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 1 417 *** -1 417  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 100 0 1 100 1 165 983 84,4 182  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 507 0,0 -507  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 507 0,0 -507  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 4 530 0,0 -4 530  
Tegevuskulud kokku 2 455 132 822 0 135 277 143 166 128 175 89,5 14 991