1.3. Arstiteaduskond
NR - närvikliinik
Töötajaid : 17 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 11,6
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -7 993 143 404 0 143 404 143 404 100,0 135 411 135 411 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 25 445 0 25 445 16 963 66,7 16 963 16 963 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 6 750 *** 6 750 6 089 90,2
Kokku tulud õppetegevusest -7 993 168 849 0 168 849 167 117 99,0 159 124 158 463 99,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 115 500 0 115 500 115 500 100,0 115 500 113 745 98,5
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 3 538 35 000 0 35 000 35 000 100,0 38 538 31 107 80,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 15 154 0 0 0 -9 365 *** 5 789 5 789 100,0
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 18 692 150 500 0 150 500 141 135 93,8 159 827 150 641 94,3
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 3 544 *** 3 544 3 544 100,0
      Projektide arengufond -7 186 0 0 0 -3 544 *** -10 731 -10 731 100,0
      Arengufondi eraldis 0 -3 465 0 -3 465 -3 465 100,0 -3 465 -3 465 100,0
Tegevustulud kokku 3 512 315 884 0 315 884 304 788 96,5 308 300 298 452 96,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -7 993 271 062 0 263 069 253 547 263 161 103,8 -9 614  
   1.1. Palgakulud -5 965 196 912 0 190 947 184 030 192 210 104,4 -8 180  
   1.2. Sotsiaalmaksud -1 969 64 981 0 63 012 60 730 63 429 104,4 -2 699  
   1.3. Töötuskindlustus -60 1 969 0 1 909 1 840 1 922 104,4 -82  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 7 200 0 7 200 6 947 5 600 80,6 1 347  
2. Koolitus ja lähetused 3 538 10 807 0 14 345 13 965 5 975 42,8 7 991  
3. Kantselei- ja majanduskulud 15 154 13 114 0 28 267 27 807 19 519 70,2 8 287  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 11 500 0 11 500 11 096 526 4,7 10 570  
5. IT kulud 0 4 401 0 4 401 4 246 4 809 113,2 -562  
5.1. IT kulud 0 2 451 0 2 451 2 365 2 931 124,0 -566  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 950 0 1 950 1 882 1 877 99,8 4  
6. Transpordikulud 0 500 0 500 482 1 352 280,2 -869  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 000 0 4 000 3 859 0 0,0 3 859  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud -7 187 500 0 -6 687 -6 704 4 234 -63,2 -10 938  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 3 884 0,0 -3 884  
9.2. Muud tegevuskulud -7 187 500 0 -6 687 -6 704 349 -5,2 -7 053  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 -1 124 0,0 1 124  
Tegevuskulud kokku 3 512 315 884 0 319 396 308 300 298 452 96,8 9 848