1.3. Arstiteaduskond
NS - naistekliinik
Töötajaid : 16 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 10,05
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 11 026 113 646 0 113 646 113 646 100,0 124 672 124 672 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 8 482 0 8 482 8 482 100,0 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 12 375 *** 12 375 2 140 17,3
Kokku tulud õppetegevusest 11 026 122 128 0 122 128 134 503 110,1 145 528 135 293 93,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 8 215 85 630 0 85 630 85 630 100,0 93 845 72 148 76,9
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 23 646 27 000 0 27 000 13 159 48,7 36 805 37 363 101,5
2.6. Välislepingud ja -grandid 1 299 0 0 0 0 *** 1 299 0 0,0
2.7. Tõukefondid 3 325 12 712 0 12 712 0 0,0 3 325 41 902 1260,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 36 486 125 342 0 125 342 98 789 78,8 135 274 151 413 111,9
3.   Muud tulud 0 669 0 669 0 0,0 0 8 442 ***
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 -512 *** -512 -512 100,0
      Projektide arengufond 3 026 0 0 0 512 *** 3 537 0 0,0
      Arengufondi eraldis 0 -3 760 0 -3 760 -2 876 76,5 -2 876 -2 876 100,0
Tegevustulud kokku 50 537 244 379 0 244 379 230 415 94,3 280 952 291 761 103,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 40 200 194 137 0 234 337 223 244 215 753 96,6 7 491  
   1.1. Palgakulud 30 000 144 878 0 174 878 166 600 161 023 96,7 5 577  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 47 810 0 57 710 54 978 53 122 96,6 1 857  
   1.3. Töötuskindlustus 300 1 449 0 1 749 1 666 1 609 96,6 57  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 5 500 0 5 500 5 186 1 508 29,1 3 678  
3. Kantselei- ja majanduskulud 7 538 30 659 0 38 197 36 446 19 707 54,1 16 738  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 500 250 0 750 736 646 87,7 90  
5. IT kulud 1 450 2 000 0 3 450 3 336 1 536 46,0 1 800  
5.1. IT kulud   2 000 0 2 000 1 886 43 2,3 1 843  
5.2. IT kulud (sisekäive) 1 450 0 0 1 450 1 450 1 493 103,0 -43  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 943 587 62,2 356  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 632 0 1 632 1 538 0 0,0 1 538  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 50 282 0,0 -50 282  
9. Muud tegevuskulud 849 5 961 0 6 810 6 469 514 7,9 5 955  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 849 0 0 849 849 514 60,6 335  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 961 0 5 961 5 621 0 0,0 5 621  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 3 240 0 3 240 3 055 1 228 40,2 1 827  
Tegevuskulud kokku 50 537 244 378 0 294 915 280 952 291 761 103,8 -10 808