1.2. Õigusteaduskond
OI - Dekanaat
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 27,0  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 275 981 496 690 18 115 514 805 514 805 100,0 790 785 783 383 99,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 32 232 0 32 232 8 482 26,3 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 530 263 0 530 263 904 868 170,6 904 868 904 868 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 509 053 0 509 053 1 012 862 199,0 1 012 862 751 819 74,2
1.4. Täiendusõpe 0 47 000 0 47 000 120 607 256,6 120 607 35 849 29,7
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 5 769 ***
1.7. Muu õppetegevus 7 650 4 000 0 4 000 54 1,4 7 704 7 704 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 283 631 1 619 238 18 115 1 637 353 2 561 678 156,5 2 845 308 2 497 874 87,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine -1 392 26 977 49 000 75 977 82 825 109,0 81 433 26 557 32,6
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 12 165 0 0 0 0 *** 12 165 0 0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
2.7. Tõukefondid 0 20 000 0 20 000   0,0 0   ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus   0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 10 773 46 977 49 000 95 977 82 825 86,3 93 598 26 557 28,4
3.   Muud tulud 307 406 24 900 0 24 900 21 490 86,3 328 896 2 543 0,8
6.   Teaduskonna arengufond 26 666 0 0 0 11 993 *** 38 659 423 1,1
      Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -1 960 *** -1 960 -1 960 100,0
Tegevustulud kokku 628 475 1 691 115 67 115 1 758 230 2 676 026 152,2 3 304 501 2 525 437 76,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 837 432 67 115 904 547 1 252 387 1 354 286 108,1 -101 899  
   1.1. Palgakulud 0 568 459 49 915 618 373 856 166 957 232 111,8 -101 066  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 187 591 16 472 204 063 282 535 316 624 112,1 -34 090  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 685 499 6 184 8 562 9 104 106,3 -542  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 75 698 229 75 927 105 124 71 325 67,8 33 799  
2. Koolitus ja lähetused 0 63 200 0 63 200 87 503 13 662 15,6 73 842  
3. Kantselei- ja majanduskulud 628 475 109 200 0 737 675 1 021 344 133 916 13,1 887 428  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 700 0 20 700 28 660 30 225 105,5 -1 564  
5. IT kulud 0 41 738 0 41 738 57 788 44 340 76,7 13 448  
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 13 845 13 062 94,3 783  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 31 738 0 31 738 43 943 31 278 71,2 12 665  
6. Transpordikulud 0 6 600 0 6 600 9 138 4 136 45,3 5 002  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 17 300 0 17 300 23 953 19 269 80,4 4 684  
8. Investeeringud põhivarasse 0 10 000 0 10 000 13 845 0 0,0 13 845  
9. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 2 077 4 336 208,8 -2 259  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 3 029 0,0 -3 029  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 2 077 1 307 62,9 770  
10. Ruumide kulud 0 315 094 0 315 094 436 262 321 901 73,8 114 362  
10.1. Ruumide kulud 0 130 000 0 130 000 179 991 15 488 8,6 164 502  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 185 094 0 185 094 256 272 306 412 119,6 -50 141  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 268 350 0 268 350 371 543 599 367 161,3 -227 824  
Tegevuskulud kokku 628 475 1 691 115 67 115 2 386 705 3 304 501 2 525 437 76,4 779 064