1.2. Õigusteaduskond
Töötajaid : 99 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 89,40  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 774 387 811 103 18 115 829 218 829 218 100,0 1 603 605 1 480 279 92,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 67 819 0 67 819 50 890 75,0 50 890 50 890 100,0
1.2.    Õppeteenustasud 0 1 115 716 1 1 115 716 1 134 868 101,7 1 134 868 998 635 88,0
    1.3.    Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 1 071 087 0 1 071 087 1 262 862 117,9 1 262 862 1 001 819 79,3
1.4.    Täiendusõpe 0 47 000 0 47 000 120 607 256,6 120 607 35 849 29,7
1.6.    Tõukefondid 0 0 0 0 2 062 *** 2 062 8 023 389,0
1.7.    Muu õppetegevus 18 784 4 000 0 4 000 13 997 349,9 32 780 32 780 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 793 171 3 116 725 18 115 3 134 840 3 414 504 108,9 4 207 675 3 608 276 85,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine -1 392 26 977 49 000 75 977 82 825 109,0 81 433 26 557 32,6
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 6 631 42 000 -21 500 20 500 20 500 100,0 27 131 19 929 73,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 15 247 8 400 -4 300 4 100 4 100 100,0 19 347 4 377 22,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 72 238 18 000 0 18 000 90 579 503,2 162 816 82 015 50,4
2.6. Välislepingud ja -grandid 97 876 160 000 0 160 000 85 819 53,6 183 695 193 668 105,4
2.7. Tõukefondid -92 20 000 0 20 000 92 0,5 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 190 508 275 377 23 200 298 577 283 915 95,1 474 423 326 546 68,8
3.   Muud tulud 305 208 24 900 0 24 900 22 169 89,0 327 376 3 221 1,0
6.   Teaduskonna arengufond 26 666 0 0 0 11 993 *** 38 659 423 1,1
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -11 993 *** -11 993 -11 993 100,0
      Eraldised instituutide arengufondi 0 0 0 0 -3 125 *** -3 125 -3 125 100,0
      Instituutide arengufond 2 928 0 0 0 3 125 *** 6 052 147 2,4
Tegevustulud kokku 1 318 480 3 417 002 41 315 3 458 317 3 720 587 107,6 5 039 067 3 923 495 77,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 213 693 79 319 2 293 012 2 266 180 2 608 427 115,1 -342 247  
   1.1. Palgakulud 0 1 593 280 57 082 1 650 362 1 609 436 1 888 983 117,4 -279 547  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 525 782 18 837 544 619 531 114 623 143 117,3 -92 029  
   1.3. Töötuskindlustus 0 15 933 571 16 504 16 094 18 242 113,3 -2 147  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 3 000 2 600 5 600 4 412 6 734 152,6 -2 322  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 75 698 229 75 927 105 124 71 325 67,8 33 799  
2. Koolitus ja lähetused 0 70 600 200 70 800 93 491 89 504 95,7 3 987  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 318 480 148 000 -38 800 1 427 680 1 515 845 171 400 11,3 1 344 445  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 700 0 20 700 28 660 34 331 119,8 -5 671  
5. IT kulud 0 41 738 0 41 738 57 788 48 853 84,5 8 935  
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 13 845 17 575 126,9 -3 730  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 31 738 0 31 738 43 943 31 278 71,2 12 665  
6. Transpordikulud 0 6 600 0 6 600 9 138 7 306 80,0 1 832  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 17 300 0 17 300 23 953 21 825 91,1 2 127  
8. Investeeringud põhivarasse 0 10 000 0 10 000 13 845 0 0,0 13 845  
9. Muud tegevuskulud 0 1 500 2 746 4 246 4 240 -821 -19,4 5 061  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -3 677 0,0 3 677  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 500 2 746 4 246 4 240 2 856 67,4 1 384  
10. Ruumide kulud 0 315 094 0 315 094 436 262 321 901 73,8 114 362  
10.1. Ruumide kulud 0 130 000 0 130 000 179 991 15 488 8,6 164 502  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 185 094 0 185 094 256 272 306 412 119,6 -50 141  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 571 777 -2 150 569 627 589 664 620 770 105,3 -31 106  
Tegevuskulud kokku 1 318 480 3 417 002 41 315 4 776 797 5 039 067 3 923 495 77,9 1 115 572