3.2. Õppeosakond
Töötajaid : 31 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 29,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.6. Tõukefondid -221 213 300 000 0 300 000 324 214 108,1 103 001 311 286 302,2
1.7. Muud õppetulud -1 215 8 000 0 8 000 4 337 54,2 3 122 1 064 34,1
3.    Muud tulud                  
3.1. Sihtotstarbelised vahendid (LPP/Erasmus) 35 878 53 625 0 53 625 54 625 101,9 90 503 57 655 63,7
3.2. Muud tulud 5 972 2 000 0 2 000 5 911 295,5 11 883 -6 383 -53,7
3.3. Muud tulud (sisekäive) 0 11 988 0 11 988 11 988 100,0 11 988 11 988 100,0
Kokku muud tulud 41 850 67 613 0 67 613 72 524 107,3 114 373 63 260 55,3
4.    Tulud üldfondist 218 092 737 226 0 737 226 737 225 100,0 955 318 692 620 72,5
Tulud kokku 37 513 1 112 839 0 1 112 839 1 138 301 102,3 1 175 814 1 068 230 90,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 67 000 511 743 0 578 743 578 950 490 573 84,7 88 377  
   1.1. Palgakulud 50 000 381 898 0 431 898 432 052 366 015 84,7 66 037  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 126 026 0 142 526 142 577 120 905 84,8 21 672  
   1.3. Töötuskindlustus 500 3 819 0 4 319 4 321 3 652 84,5 668  
   1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 5 100 0 5 100 5 102 4 979 97,6 123  
3. Kantselei- ja majanduskulud 62 680 31 801 0 94 481 94 494 30 396 32,2 64 098  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 500 2 900 0 3 400 3 401 4 313 126,8 -911  
5. IT kulud 0 8 865 0 8 865 8 869 18 269 206,0 -9 400  
5.1. IT kulud 0 4 000 0 4 000 4 002 13 629 340,6 -9 627  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 865 0 4 865 4 867 4 640 95,3 228  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0,0 1 000  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 000 2 755 275,4 -1 754  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 18 001 0,0 -18 001  
9. Muud tegevuskulud 2 000 1 000 0 3 000 3 000 494 16,5 2 507  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 1 000 0 3 000 3 000 357 11,9 2 644  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 137 0,0 -137  
10. Ruumide kulud 0 48 472 0 48 472 48 492 30 768 63,4 17 724  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 500 1 853 370,5 -1 353  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 47 972 0 47 972 47 992 28 914 60,2 19 077  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 126 0 126 126 1 768 1402,9 -1 642  
Tegevuskulud kokku 132 180 612 008 0 744 188 744 435 602 315 80,9 142 120  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 7 733 20 919 0 28 652 28 652 20 489 71,5 8 163  
LPP /Erasmus projektid 35 878 53 625 0 89 503 90 503 57 655 63,7 32 848  
Tõukefondid  -221 213 300 000 0 78 787 103 001 311 286 302,2 -208 285  
Üliõpilaste vastuvõtukulud 4 544 12 470 0 17 014 17 014 10 290 60,5 6 724  
Välisüliõpilaste majutuskulud 59 226 92 150 0 151 376 151 376 48 623 32,1 102 753  
Aasta õppejõu auhind 2 639 11 167 0 13 806 13 806 10 294 74,6 3 512  
RAK 3.1.1. Õppevaldkonna tagasisidesüsteemi arendamine 671 4 000 0 4 671 4 671 3 650 78,1 1 021  
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine -1 371 2 500 0 1 129 1 129 0 0,0 1 129  
RAK 2.2.1. Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine   545 2 000 0 2 545 2 545 0 0,0 2 545  
Üliõpilaste nõustamine (palkadega) 16 682 2 000 0 18 682 18 682 3 628 19,4 15 054  
Kulud kokku 37 513 1 112 839 0 1 150 352 1 175 814 1 068 230 90,9 107 584