1.3. Arstiteaduskond
OT -õendusteaduse osakond
Töötajaid : 4 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 3,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 15 104 74 227 0 74 227 74 227 100,0 89 331 74 307 83,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 288 0 288 1 069 371,2 1 069 1 069 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 800 0 800 6 026 753,3 6 026 6 026 100,0
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 15 104 75 315 0 75 315 81 322 108,0 96 426 81 402 84,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 5 349 *** 5 349 2 810 52,5
      Arengufondi eraldis 0 -33 0 -33 -230 695,9 -230 -230 100,0
Tegevustulud kokku 15 104 75 282 0 75 282 86 442 114,8 101 546 83 982 82,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 5 360 73 807 0 79 167 90 108 74 743 82,9 15 366  
   1.1. Palgakulud 4 000 55 080 0 59 080 67 245 55 778 82,9 11 467  
   1.2. Sotsiaalmaksud 1 320 18 176 0 19 496 22 191 18 407 82,9 3 784  
   1.3. Töötuskindlustus 40 551 0 591 672 558 82,9 115  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 3 000 680 0 3 680 3 781 1 217 32,2 2 564  
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 184 210 0 2 394 2 425 2 061 85,0 364  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 1 200 420 0 1 620 1 682 2 703 160,7 -1 021  
5. IT kulud 960 0 0 960 960 1 580 164,6 -620  
5.1. IT kulud 500 0 0 500 500 1 120 224,0 -620  
5.2. IT kulud (sisekäive) 460 0 0 460 460 460 99,9 0  
6. Transpordikulud   0 0 0 0 319 0,0 -319  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 400 0 0 400 400 183 45,8 217  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 2 000 0 0 2 000 2 000 198 9,9 1 802  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 2 000 0 0 2 000 2 000 198 9,9 1 802  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 165 0 165 189 980 517,1 -790  
Tegevuskulud kokku 15 104 75 282 0 90 386 101 546 83 982 82,7 17 563