1.3. Arstiteaduskond
PA - patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Töötajaid : 10 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 8,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 6 653 111 890 0 111 890 111 890 100,0 118 543 110 278 93,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -1 694 9 764 0 9 764 9 610 98,4 7 916 3 949  
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 4 050 *** 4 050 4 050 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 4 959 121 654 0 121 654 125 550 103,2 130 509 118 276 90,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 36 529 0 0 0 0 *** 36 529 36 529 100,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 7 208 70 372 0 70 372 77 252 109,8 84 460 66 555 78,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -206 0 0 0 0 *** -206 -206 100,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 43 532 70 372 0 70 372 77 252 109,8 120 784 102 878 85,2
3.   Muud tulud 28 760 9 764 0 9 764 25 356 259,7 54 116 5 434 10,0
      Arengufondi eraldis 0 0 0 0 -3 440 *** -3 440 -3 440 100,0
Tegevustulud kokku 77 251 201 790 0 201 790 224 717 111,4 301 969 223 149 73,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 46 900 158 185 0 205 085 223 058 156 388 70,1 66 670  
   1.1. Palgakulud 35 000 118 049 0 153 049 166 461 116 669 70,1 49 792  
   1.2. Sotsiaalmaksud 11 550 38 956 0 50 506 54 932 38 554 70,2 16 378  
   1.3. Töötuskindlustus 350 1 180 0 1 530 1 665 1 165 70,0 499  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 5 000 5 700 0 10 700 11 348 2 474 21,8 8 874  
3. Kantselei- ja majanduskulud 20 351 10 223 0 30 574 31 735 54 091 170,4 -22 355  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 21 500 0 26 500 28 943 540 1,9 28 403  
5. IT kulud 0 1 300 0 1 300 1 448 1 773 122,5 -325  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 -2 919 *** 2 919  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 300 0 1 300 1 448 4 692 324,1 -3 245  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 405 0,0 -405  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 9 468 0,0 -9 468  
9. Muud tegevuskulud 0 4 882 0 4 882 5 437 -5 469 -100,6 10 906  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -5 499 0,0 5 499  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 882 0 4 882 5 437 30 0,6 5 406  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 3 479 0,0 -3 479  
Tegevuskulud kokku 77 251 201 790 0 279 041 301 969 223 149 73,9 78 820