2.3. Pärnu Kolledž
Töötajaid : 59 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 53,35  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 149 445 644 648 32 358 677 006 677 006 100,0 826 451 782 573 94,7
1.2. Õppeteenustasud 0 115 000 0 115 000 126 696 110,2 126 696 126 696 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 430 000 0 430 000 502 392 116,8 502 392 502 392 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 55 000 0 55 000 46 928 85,3 46 928 48 370 103,1
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 32 675 50 000 0 50 000 100 343 200,7 133 018 105 176 79,1
Kokku tulud õppetegevusest 182 119 1 294 648 32 358 1 327 006 1 453 366 109,5 1 635 485 1 565 207 95,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.3. Baasfinantseerimine -11 4 404 0 4 404 4 404 100,0 4 393 3 702 84,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 15 000 0 15 000 0 0,0 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid -8 823 50 000 0 50 000 27 855 55,7 19 033 26 391 138,7
Kokku tulud teadustegevusest -8 834 69 404 0 69 404 32 259 46,5 23 425 30 093 128,5
3.    Muud tulud                  
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid 12 469 20 000 0 20 000 47 414 237,1 59 883 45 460 75,9
3.2.  Muud tegevustulud 46 424 30 000 0 30 000 24 996 83,3 71 420 -26 782 -37,5
Kokku muud tulud 58 893 50 000 0 50 000 72 409 144,8 131 303 18 678 14,2
6.   Arengufond 15 161 0 0 0 3 176 *** 18 337 -2 144 0,0
6.   Eraldised arengufondi 0 0 0 0 -3 176 *** -3 176 -3 176 100,0
Tegevustulud kokku 247 340 1 414 052 32 358 1 446 410 1 558 034 107,7 1 805 375 1 608 657 89,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 40 200 951 024 32 358 1 023 582 1 099 473 1 021 232 92,9 78 241  
   1.1. Palgakulud 30 000 707 108 24 148 761 256 817 689 760 709 93,0 56 980  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 233 346 7 969 251 214 269 837 251 085 93,1 18 753  
   1.3. Töötuskindlustus 300 7 071 241 7 613 8 177 7 603 93,0 574  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 3 500 0 3 500 3 770 1 836 48,7 1 934  
2. Koolitus ja lähetused 0 40 000 0 40 000 43 087 56 338 130,8 -13 251  
3. Kantselei- ja majanduskulud 202 140 145 000 0 347 140 358 330 173 005 48,3 185 325  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 45 825 0 45 825 49 361 98 653 199,9 -49 292  
6. Transpordikulud 0 20 000 0 20 000 21 543 22 584 104,8 -1 041  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 21 543 35 124 163,0 -13 581  
8. Investeeringud põhivarasse 5 000 5 500 0 10 500 10 924 7 786 71,3 3 139  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 8 617 2 691 31,2 5 927  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 000 0 1 000 1 077 -2 683 -249,1 3 761  
9.2. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 7 540 5 374 71,3 2 166  
10. Ruumide kulud 0 108 000 0 108 000 116 335 120 542 103,6 -4 207  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 70 703 0 70 703 76 159 70 703 92,8 5 456  
Tegevuskulud kokku 247 340 1 414 052 32 358 1 693 750 1 805 375 1 608 657 89,1 196 717