1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
PH - psühholoogia instituut
Töötajaid : 51 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 40,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 36 971 243 436 0 243 436 243 436 100,0 280 407 192 718 68,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 42 387 0 42 387 16 963 40,0 16 963 16 963 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 96 750 0 96 750 118 203 122,2 118 203 118 203 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 153 750 0 153 750 172 259 112,0 172 259 172 259 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 45 000 0 45 000 29 725 66,1 29 725 29 725 100,0
1.6. Tõukefondid -116 894 140 000 0 140 000 288 586 206,1 171 692 222 127 129,4
1.7. Muu õppetegevus 9 206 30 000 0 30 000 3 005 10,0 12 211 9 800 80,3
Kokku tulud õppetegevusest -70 717 751 323 0 751 323 872 177 116,1 801 460 761 795 95,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 55 924 455 920 0 455 920 455 920 100,0 511 844 396 632 77,5
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 4 992 65 409 0 65 409 94 100 143,9 99 092 91 043 91,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 34 220 50 000 0 50 000 77 138 154,3 111 358 72 353 65,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 28 851 32 000 0 32 000 55 000 171,9 83 851 47 050 56,1
2.7. Tõukefondid -51 105 100 000 0 100 000 46 428 46,4 -4 677 120 989 -2587,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 30 000 0 30 000 0 0,0 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 43 705 0 0 0 0 *** 43 705 5 316 12,2
Kokku tulud teadustegevusest 116 587 733 329 0 733 329 728 586 99,4 845 173 733 382 86,8
3.   Muud tulud 5 820 0 0 0 1 793 *** 7 614 12 886 169,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -3 669 *** -3 669 -3 669 100,0
6.   Instituudi arengufondid 1 958 0 0 0 21 771 *** 23 729 15 281 64,4
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 0 0 0 -21 771 *** -21 771 -21 771 100,0
Tegevustulud kokku 53 649 1 484 652 0 1 484 652 1 598 888 107,7 1 652 537 1 497 905 90,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 217 145 0 1 217 145 1 307 532 1 107 780 84,7 199 752  
   1.1. Palgakulud 0 847 500 0 847 500 910 436 776 328 85,3 134 109  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 279 675 0 279 675 300 444 251 015 83,5 49 429  
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 475 0 8 475 9 104 7 590 83,4 1 515  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 15 000 0 15 000 16 114 13 409 83,2 2 705  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 66 495 0 66 495 71 433 59 438 83,2 11 995  
2. Koolitus ja lähetused 0 29 866 0 29 866 32 084 61 087 190,4 -29 004  
3. Kantselei- ja majanduskulud 53 649 25 000 0 78 649 84 489 99 665 118,0 -15 176  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 16 114 20 181 125,2 -4 067  
5. IT kulud 0 9 000 0 9 000 9 668 13 345 138,0 -3 677  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 149 12 552 584,2 -10 404  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 7 000 0 7 000 7 520 792 10,5 6 727  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 371 6 472 120,5 -1 100  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 6 000 0 6 000 6 446 9 811 152,2 -3 365  
8. Investeeringud põhivarasse 0 10 000 0 10 000 10 743 74 160 690,3 -63 418  
9. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 7 520 -4 892 -65,1 12 412  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 000 0 2 000 2 149 -15 220 -708,4 17 369  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 371 10 328 192,3 -4 956  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 13 595 0,0 -13 595  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 599 0,0 -599  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 12 997 0,0 -12 997  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 160 641 0 160 641 172 570 96 701 56,0 75 870  
Tegevuskulud kokku 53 649 1 484 652 0 1 538 301 1 652 537 1 497 905 90,6 154 632