1.3. Arstiteaduskond
PO - polikliinik
Töötajaid : 10 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 7,875
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 38 879 117 958 0 117 958 117 958 100,0 156 837 91 827 58,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 49 767 *** 49 767 49 767 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 38 879 117 958 0 117 958 167 725 142,2 206 604 141 594 68,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused -484 29 962 0 29 962 29 962 100,0 29 478 31 057 105,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 82 0 0 0 0 *** 82 0 0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 46 954 0 0 0 0 *** 46 954 23 056 49,1
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 46 551 29 962 0 29 962 29 962 100,0 76 513 54 113 70,7
3.   Muud tulud -423 0 0 0 554 *** 131 125 95,5
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Projektide arengufond 33 563 0 0 0 0 *** 33 563 20 862 62,2
Tegevustulud kokku 118 570 147 920 0 147 920 198 241 134,0 316 811 216 693 68,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 91 790 116 767 0 208 557 248 280 167 540 67,5 80 740  
   1.1. Palgakulud 68 500 85 050 0 153 550 182 483 123 352 67,6 59 132  
   1.2. Sotsiaalmaksud 22 605 28 067 0 50 672 60 219 40 560 67,4 19 660  
   1.3. Töötuskindlustus 685 851 0 1 536 1 825 1 229 67,4 596  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 2 800 0 2 800 3 753 2 400 64,0 1 353  
2. Koolitus ja lähetused 5 000 5 600 0 10 600 12 505 11 422 91,3 1 083  
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 205 15 875 0 18 080 23 481 30 439 129,6 -6 958  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 4 000 0 6 000 7 361 2 201 29,9 5 160  
5. IT kulud 1 000 3 960 0 4 960 6 307 3 438 54,5 2 869  
5.1. IT kulud 1 000 2 710 0 3 710 4 632 2 308 49,8 2 324  
5.2. IT kulud (sisekäive)   1 250 0 1 250 1 675 1 131 67,5 544  
6. Transpordikulud 224 600 0 824 1 028 0 0,0 1 028  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 514 0 1 514 1 689 538 31,8 1 151  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 15 351 604 0 15 955 16 160 1 115 6,9 15 045  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 038 0,0 -1 038  
9.2. Muud tegevuskulud 15 351 604 0 15 955 16 160 77 0,5 16 084  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 118 570 147 920 0 266 490 316 811 216 693 68,4 100 118