3.7. Personaliosakond
Töötajaid : 15 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 14,20  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.6. Tõukefondid -9 629 40 000 0 40 000 38 714 96,8 29 085 34 694 119,3
2.6. Välislepingud- ja grandid 11 358 10 424 0 10 424 0 0,0 11 358 4 397 38,7
3.    Muud tulud (sisekäive) 0 32 588 0 32 588 36 372 111,6 36 372 36 372 100,0
4.    Tulud üldfondist 204 326 440 983 0 440 983 440 983 100,0 645 309 549 914 85,2
Tulud kokku 206 054 523 995 0 523 995 516 070 98,5 722 124 625 377 86,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 69 694 307 284 0 376 978 371 127 366 781 98,8 4 347  
   1.1. Palgakulud 52 010 229 317 0 281 327 276 961 273 829 98,9 3 132  
   1.2. Sotsiaalmaksud 17 163 75 674 0 92 838 91 397 90 218 98,7 1 179  
   1.3. Töötuskindlustus 520 2 293 0 2 813 2 770 2 734 98,7 36  
2. Koolitus ja lähetused 0 6 500 0 6 500 6 376 6 975 109,4 -598  
3. Kantselei- ja majanduskulud 23 890 12 000 0 35 890 35 662 15 646 43,9 20 016  
5. IT kulud 0 4 615 0 4 615 4 527 3 735 82,5 792  
5.1. IT kulud 0 2 500 0 2 500 2 452 1 790 73,0 662  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 115 0 2 115 2 074 1 945 93,7 130  
6. Transpordikulud 0 2 500 0 2 500 2 452 2 787 113,6 -335  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 981 1 318 134,3 -337  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 447 *** -447  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 447 *** -447  
10. Ruumide kulud 0 14 796 0 14 796 14 514 15 689 108,1 -1 175  
10.1. Ruumide kulud 0 400 0 400 392 200 51,0 192  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 14 396 0 14 396 14 122 15 489 109,7 -1 368  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 25 *** -25  
Tegevuskulud kokku 93 584 348 695 0 442 279 435 640 413 402 94,9 22 238  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Toetused 10 178 31 300 0 41 478 41 478 27 721 66,8 13 756  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 9 525 6 200 0 15 725 15 725 6 017 38,3 9 708  
Personaliotsing 18 582 14 000 0 32 582 32 582 17 487 53,7 15 095  
Tõukefondid -9 629 40 000 0 30 371 29 085 34 694 119,3 -5 608  
RAK 2.3.1. Õppejõudude vahetusprogramm teiste ülikoolidega 38 736 0 0 38 736 38 736 2 266 5,8 36 470  
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele 10 466 15 000 0 25 466 25 466 13 631 53,5 11 835  
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem 5 764 3 000 0 8 764 8 764 5 917 67,5 2 846  
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid 28 849 65 800 0 94 649 94 649 104 242 110,1 -9 593  
Kulud kokku 206 054 523 995 0 730 049 722 124 625 377 86,6 96 747