1.3. Arstiteaduskond
PS - psühhiaatriakliinik
Töötajaid : 13 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 9
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 49 503 166 081 0 166 081 166 081 100,0 215 584 164 992 76,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 8 482 0 8 482 0 0,0 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 15 225 *** 15 225 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 49 503 174 563 0 174 563 181 306 103,9 230 809 164 992 71,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 3 909 66 200 0 66 200 66 200 100,0 70 109 62 054 88,5
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 515 0 0 0 0 *** 515 515 100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 4 424 66 200 0 66 200 66 200 100,0 70 624 62 569 88,6
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Arengufondi eraldis 0 -1 986 0 -1 986 -1 986 100,0 -1 986 -1 986 100,0
Tegevustulud kokku 53 927 238 777 0 238 777 245 520 102,8 299 447 225 574 75,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 21 440 216 946 0 238 386 244 513 206 880 84,6 37 633  
   1.1. Palgakulud 16 000 161 900 0 177 900 182 472 154 022 84,4 28 450  
   1.2. Sotsiaalmaksud 5 280 53 427 0 58 707 60 216 51 318 85,2 8 898  
   1.3. Töötuskindlustus 160 1 619 0 1 779 1 825 1 540 84,4 285  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 4 000 1 000 0 5 000 5 028 4 422 87,9 607  
3. Kantselei- ja majanduskulud 24 987 8 907 0 33 893 34 145 8 578 25,1 25 566  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 2 574 0 2 574 2 647 1 767 66,7 880  
5. IT kulud 3 000 8 350 0 11 350 11 586 3 928 33,9 7 658  
5.1. IT kulud 3 000 6 800 0 9 800 9 992 2 549 25,5 7 444  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 550 0 1 550 1 594 1 379 86,5 215  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 028 0 0,0 1 028  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 500 0 0 500 500 0 0,0 500  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 500 0 0 500 500 0 0,0 500  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 53 927 238 777 0 292 703 299 447 225 574 75,3 73 872