1.3. Arstiteaduskond
RD - radioloogiakliinik
Töötajaid : 7 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 3,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 21 330 87 016 0 87 016 87 016 100,0 108 346 105 253 97,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 16 650 *** 16 650 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 21 330 87 016 0 87 016 103 666 119,1 124 996 105 253 84,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Arengufondi eraldis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 21 330 87 016 0 87 016 103 666 119,1 124 996 105 253 84,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 10 720 76 380 0 87 100 101 715 85 727 84,3 15 988  
   1.1. Palgakulud 8 000 57 000 0 65 000 75 907 63 985 84,3 11 921  
   1.2. Sotsiaalmaksud 2 640 18 810 0 21 450 25 049 21 102 84,2 3 947  
   1.3. Töötuskindlustus 80 570 0 650 759 639 84,2 120  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 9 610 5 000 0 14 610 15 567 6 533 42,0 9 034  
3. Kantselei- ja majanduskulud 0 4 056 0 4 056 4 832 5 749 119,0 -917  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 4 178 0,0 -4 178  
5. IT kulud 0 1 580 0 1 580 1 882 2 986 158,6 -1 103  
5.1. IT kulud 0 1 000 0 1 000 1 191 2 430 204,0 -1 239  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 580 0 580 691 556 80,4 135  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 0 0 1 000 1 000 45 4,5 955  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 36 0,0 -36  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 36 0,0 -36  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 21 330 87 016 0 108 346 124 996 105 253 84,2 19 743