1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
RG - riigiteaduste instituut
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 26,70  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -13 594 226 459 2 976 229 435 229 435 100,0 215 841 249 113 115,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 33 910 0 33 910 16 963 50,0 16 963 16 963 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 70 000 0 70 000 79 466 113,5 79 466 79 466 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 3 000 0 3 000 6 635 221,2 6 635 6 635 100,0
1.6. Tõukefondid -15 574 16 000 0 16 000 47 831 298,9 32 256 39 054 121,1
1.7. Muu õppetegevus -1 778 0 0 0 48 595 *** 46 817 30 631 65,4
Kokku tulud õppetegevusest -30 946 349 369 2 976 352 345 428 925 121,7 397 979 421 862 106,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 9 449 80 000 0 80 000 78 520 98,2 87 969 84 683 96,3
2.3. Baasfinantseerimine 1 0 0 0 5 000 *** 5 001 3 393 67,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 14 024 73 200 0 73 200 73 426 100,3 87 450 63 477 72,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 235 0 0 0 7 989 *** 8 224 0 0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 5 660 7 000 0 7 000 54 400 777,1 60 060 61 165 101,8
2.7. Tõukefondid -19 249 154 000 0 154 000 117 018 76,0 97 769 176 487 180,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 16 250 0 16 250 0 0,0 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 75 540 425 600 0 425 600 456 399 107,2 531 939 386 326 72,6
Kokku tulud teadustegevusest 85 659 756 050 0 756 050 792 753 104,9 878 412 775 531 88,3
3.   Muud tulud 978 1 000 0 1 000 22 266 2226,6 23 244 24 972 107,4
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -5 776 *** -5 776 -5 776 100,0
6.   Instituudi arengufondid 932 0 0 0 2 176 *** 3 108 -3 054 -98,3
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 0 0 0 -2 176 *** -2 176 -2 176 100,0
Tegevustulud kokku 56 622 1 106 419 2 976 1 109 395 1 238 168 111,6 1 294 790 1 211 358 93,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 927 542 2 976 930 518 1 033 283 980 408 94,9 52 875  
   1.1. Palgakulud 0 640 631 2 221 642 852 713 848 668 991 93,7 44 857  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 211 408 733 212 141 235 570 219 925 93,4 15 645  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 406 22 6 429 7 138 6 664 93,4 474  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 41 600 0 41 600 46 194 60 285 130,5 -14 091  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 27 496 0 27 496 30 533 24 542 80,4 5 991  
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 33 313 55 074 165,3 -21 761  
3. Kantselei- ja majanduskulud 56 622 25 000 0 81 622 90 637 67 530 74,5 23 107  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 3 000 0 3 000 3 331 25 703 771,6 -22 372  
5. IT kulud 0 12 600 0 12 600 13 992 15 993 114,3 -2 001  
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 6 663 8 261 124,0 -1 599  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 6 600 0 6 600 7 329 7 732 105,5 -403  
6. Transpordikulud 0 1 500 0 1 500 1 666 965 57,9 701  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 22 209 40 021 180,2 -17 812  
8. Investeeringud põhivarasse 0 4 000 0 4 000 4 442 0 0,0 4 442  
9. Muud tegevuskulud 0 41 584 0 41 584 46 176 -10 290 -22,3 56 466  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 31 000 0 31 000 34 424 -12 873 -37,4 47 296  
9.2. Muud tegevuskulud 0 10 584 0 10 584 11 753 2 583 22,0 9 170  
10. Ruumide kulud 0 3 800 0 3 800 4 220 390 9,2 3 830  
10.1. Ruumide kulud 0 3 800 0 3 800 4 220 390 9,2 3 830  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 37 393 0 37 393 41 523 35 565 85,7 5 958  
Tegevuskulud kokku 56 622 1 106 419 2 976 1 166 017 1 294 790 1 211 358 93,6 83 432