3.11. Rahandusosakond
Töötajaid : 46 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 44,80  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.7. Tõukefondid -7 157 18 000 0 18 000 14 162 78,7 7 005 16 981 242,4
3.   Muud tulud                  
3.1.    Laekumine tütarettevõtetelt 17 991 35 000 0 35 000 37 820 108,1 55 811 18 666 33,4
3.2.    Muud tulud 0 40 000 0 40 000 84 123 210,3 84 123 84 123 100,0
3.3.    Muud tulud (sisekäive, raamatupidamisteenus) 0 41 640 0 41 640 41 640 100,0 41 640 41 640 100,0
3.4.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid) 0 8 000 0 8 000 6 682 83,5 6 682 6 682 100,0
Kokku muud tulud 17 991 124 640 0 124 640 170 265 136,6 188 256 151 111 80,3
4.    Tulud üldfondist 54 818 683 354 0 683 354 683 354 100,0 738 172 734 718 99,5
Tulud kokku 65 652 825 994 0 825 994 867 781 105,1 933 433 902 810 96,7
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 33 500 563 965 0 597 465 629 563 673 870 107,0 -44 307  
   1.1. Palgakulud 25 000 420 869 0 445 869 469 823 503 102 107,1 -33 279  
   1.2. Sotsiaalmaksud 8 250 138 887 0 147 137 155 042 165 751 106,9 -10 710  
   1.3. Töötuskindlustus 250 4 209 0 4 459 4 698 5 017 106,8 -318  
2. Koolitus ja lähetused 1 000 8 145 0 9 145 9 609 8 915 92,8 694  
3. Kantselei- ja majanduskulud 5 881 68 520 0 74 401 78 301 52 145 66,6 26 156  
5. IT kulud 6 000 21 789 0 27 789 29 029 28 574 98,4 455  
5.1. IT kulud 6 000 15 000 0 21 000 21 854 21 434 98,1 420  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 6 789 0 6 789 7 175 7 140 99,5 35  
6. Transpordikulud -8 000 14 049 0 6 049 6 849 2 098 30,6 4 751  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 8 000 0 10 000 10 455 14 608 139,7 -4 153  
8. Investeeringud põhivarasse -4 000 4 000 0 0 228 0 0,0 228  
9. Muud tegevuskulud 200 1 400 0 1 600 1 680 1 689 100,6 -9  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 200 900 0 1 100 1 151 1 262 109,6 -111  
9.2. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 528 427 80,8 101  
10. Ruumide kulud 1 000 47 127 0 48 127 50 809 48 649 95,7 2 160  
10.1. Ruumide kulud 1 000 0 0 1 000 1 000 588 58,8 412  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 47 127 0 47 127 49 809 48 061 96,5 1 748  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 25 000 0 25 000 26 423 18 838 71,3 7 584  
Tegevuskulud kokku 37 581 761 994 0 799 575 842 945 849 386 100,8 -6 442  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Auditeerimiskulud 17 237 18 000 0 35 237 35 237 25 341 71,9 9 896  
Tõukefondid -7 157 18 000 0 10 843 7 005 16 981 242,4 -9 976  
Investeeringud tütarettevõtetesse 17 991 28 000 0 45 991 48 247 11 102 23,0 37 145  
Kulud kokku 65 652 825 994 0 891 646 933 433 902 810 96,7 30 623