2.6. Raamatukogu
Töötajaid : 164 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 148,55  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4. Täiendusõpe 1 995 500 0 500 10 424 2084,7 12 418 5 282 42,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -1 871 76 740 0 76 740 76 740 100,0 74 869 71 892 96,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 6 847 21 487 0 21 487 22 233 103,5 29 080 26 805 92,2
2.3. Baasfinantseerimine 0 7 432 0 7 432 7 432 100,0 7 432 0 0,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 37 349 30 000 0 30 000 57 838 192,8 95 187 59 305 62,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 14 018 67 000 0 67 000 15 931 23,8 29 949 14 531 48,5
2.6. Välislepingud ja -grandid 17 634 20 000 0 20 000 21 349 106,7 38 982 21 546 55,3
2.7. Tõukefondid 427 790 000 0 790 000 -412 -0,1 15 19 638 126940,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 7 237 68 000 0 68 000 63 090 92,8 70 327 68 721 97,7
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 10 000 *** 10 000 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 81 640 1 080 659 0 1 080 659 274 201 25,4 355 841 282 438 79,4
3.    Muud tulud                  
3.1. Raamatukogude trükised 0 806 873 0 806 873 819 096 101,5 819 096 820 599 100,2
3.2. Riiklik toetus raamatukogudele 0 727 063 0 727 063 727 063 100,0 727 063 727 063 100,0
3.3. Üüritulud 0 77 000 0 77 000 70 646 91,7 70 646 70 646 100,0
3.4. Muud tulud 19 866 60 000 0 60 000 54 662 91,1 74 528 73 365 98,4
3.5. Konverentsid 5 449 0 0 0 4 875 *** 10 324 10 617 102,8
Kokku muud tulud 25 315 1 670 936 0 1 670 936 1 676 342 100,3 1 701 657 1 702 289 100,0
4.    Tulud üldfondist 425 146 1 510 000 0 1 510 000 1 510 000 100,0 1 935 146 1 708 872 88,3
        Asutuse arengufond 45 271 0 0 0 14 014 *** 59 285 325 0,5
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -14 014 *** -14 014 -14 014 100,0
Tegevustulud kokku 579 366 4 262 095 0 4 262 095 3 470 967 81,4 4 050 333 3 685 192 91,0
    
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 268 000 1 646 144 0 1 914 144 1 488 271 1 585 840 106,6 -97 570  
   1.1. Palgakulud 200 000 1 222 570 0 1 422 570 1 106 279 1 174 403 106,2 -68 124  
   1.2. Sotsiaalmaksud 66 000 403 448 0 469 448 365 072 389 973 106,8 -24 901  
   1.3. Töötuskindlustus 2 000 12 226 0 14 226 11 063 11 664 105,4 -601  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 7 900 0 7 900 5 856 9 800 167,3 -3 944  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 18 532 38 173 206,0 -19 641  
3. Kantselei- ja majanduskulud 95 377 290 000 0 385 377 310 352 327 177 105,4 -16 826  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 4 000 0 4 000 2 965 3 686 124,3 -721  
5. IT kulud 0 112 078 0 112 078 83 082 113 464 136,6 -30 381  
5.1. IT kulud 0 23 000 0 23 000 17 050 38 600 226,4 -21 551  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 89 078 0 89 078 66 032 74 863 113,4 -8 831  
6. Transpordikulud 0 7 000 0 7 000 5 189 4 701 90,6 488  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 6 000 0 6 000 4 448 11 948 268,6 -7 500  
8. Investeeringud põhivarasse 50 000 640 000 0 690 000 524 426 32 800 6,3 491 626  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 483 7 174 483,9 -5 691  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 483 7 174 483,9 -5 691  
10. Ruumide kulud 0 373 000 0 373 000 276 501 353 467 127,8 -76 965  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Tegevuskulud kokku 413 377 3 105 222 0 3 518 600 2 715 248 2 478 430 91,3 236 818  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad                  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 165 989 1 156 873 0 1 322 862 1 335 085 1 206 763 90,4 128 322  
Tegevuskulud kokku 579 366 4 262 095 0 4 841 462 4 050 333 3 685 192 91,0 365 141