1.6. Kehakultuuriteaduskond
SB - spordibioloogia ja füsioteraapia instituut
Töötajaid : 22 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 20,15
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -217 033 227 164 0 227 164 227 164 100,0 10 131 216 047 2132,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 11 987 *** 11 987 11 987 100,0
1.6. Tõukefondid 15 453 0 0 0 14 346 *** 29 798 32 651 109,6
1.7. Muu õppetegevus 30 426 0 0 0 6 027 *** 36 453 36 453 100,0
Kokku tulud õppetegevusest -171 155 227 164 0 227 164 259 524 114,2 88 369 297 138 336,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 10 164 84 450 0 84 450 84 450 100,0 94 614 100 641 106,4
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 2 196 *** 2 196 134 6,1
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 10 164 84 450 0 84 450 86 646 102,6 96 811 100 775 104,1
3.   Muud tulud 8 0 0 0 0 *** 8 192 2364,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi   0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku -160 983 311 614 0 311 614 346 170 111,1 185 187 398 105 215,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 234 330 0 234 330 287 265 319 756 111,3 -32 490  
   1.1. Palgakulud 0 174 873 0 174 873 214 377 233 058 108,7 -18 681  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 57 708 0 57 708 70 744 76 893 108,7 -6 149  
   1.3. Töötuskindlustus 0 1 749 0 1 749 2 144 2 326 108,5 -183  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 7 478 0,0 -7 478  
2. Koolitus ja lähetused 0 4 250 0 4 250 5 210 1 227 23,5 3 983  
3. Kantselei- ja majanduskulud -160 983 24 000 0 -136 983 -131 561 15 871 -12,1 -147 433  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 18 389 38 749 210,7 -20 361  
5. IT kulud 0 2 500 0 2 500 3 065 1 101 35,9 1 964  
5.1. IT kulud 0 2 500 0 2 500 3 065 1 101 35,9 1 964  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 1 800 0 1 800 2 207 548 24,8 1 659  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 500 0 500 613 18 875 3079,3 -18 262  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 430 0,0 -430  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 430 0,0 -430  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 1 549 0,0 -1 549  
Tegevuskulud kokku -160 983 282 380 0 121 397 185 187 398 105 215,0 -212 918