1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
SH - dekanaat
Töötajaid : 12 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 8,95  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 157 873 716 001 112 620 828 621 828 621 100,0 986 494 729 306 73,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -152 950 903 571 0 903 571 314 081 34,8 161 130 528 084 327,7
1.7. Muu õppetegevus 11 779 0 0 0 47 553 *** 59 332 52 326 88,2
Kokku tulud õppetegevusest 16 702 1 619 572 112 620 1 732 192 1 190 254 68,7 1 206 956 1 309 716 108,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused   0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 84 149 643 0 149 643 152 482 101,9 152 566 141 429 92,7
2.3. Baasfinantseerimine 51 908 94 006 0 94 006 77 356 82,3 129 264 115 941 89,7
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 121 38 000 0 38 000 33 961 89,4 34 081 31 190 91,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 50 366 0 0 0 797 *** 51 163 43 0,1
2.7. Tõukefondid   0 0 0   *** 0   ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus   0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 102 479 281 649 0 281 649 264 596 93,9 367 075 288 603 78,6
3.   Muud tulud -12 053 57 004 0 57 004 24 642 43,2 12 590 71 530 568,2
6.   Teaduskonna arengufond 46 993 0 0 0 16 870 *** 63 863 1 565 2,5
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 154 120 1 958 225 112 620 2 070 845 1 496 363 72,3 1 650 483 1 671 414 101,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 513 983 112 620 626 603 464 815 417 882 89,9 46 933  
   1.1. Palgakulud 0 312 579 83 490 396 069 293 804 254 085 86,5 39 720  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 103 151 27 552 130 703 96 955 84 875 87,5 12 081  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 126 835 3 961 2 938 2 537 86,3 401  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 95 128 0 95 128 70 566 76 386 108,2 -5 820  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 743 743 551 0 0,0 551  
2. Koolitus ja lähetused 0 32 940 0 32 940 24 435 29 741 121,7 -5 306  
3. Kantselei- ja majanduskulud 154 120 20 323 0 174 443 129 402 165 492 127,9 -36 090  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 700 0 700 519 45 885 8836,6 -45 366  
5. IT kulud 0 99 894 0 99 894 74 101 8 120 11,0 65 981  
5.1. IT kulud 0 7 000 0 7 000 5 193 8 077 155,6 -2 885  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 000 0 3 000 2 225 43 1,9 2 182  
6. Transpordikulud 0 25 000 0 25 000 18 545 3 877 20,9 14 668  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 46 552 0 46 552 34 532 32 191 93,2 2 342  
8. Investeeringud põhivarasse 0 244 049 0 244 049 181 036 310 440 171,5 -129 404  
9. Muud tegevuskulud 0 504 931 0 504 931 374 559 36 182 9,7 338 377  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 90 000 0 90 000 66 762 29 786 44,6 36 976  
9.2. Muud tegevuskulud 0 414 931 0 414 931 307 797 6 395 2,1 301 401  
10. Ruumide kulud 0 539 613 0 539 613 400 286 522 422 130,5 -122 136  
10.1. Ruumide kulud 0 33 584 0 33 584 24 913 2 912 11,7 22 000  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 506 029 0 506 029 375 373 519 510 138,4 -144 136  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 20 134 0 20 134 14 935 99 181 664,1 -84 246  
Tegevuskulud kokku 154 120 1 958 225 112 620 2 224 966 1 650 483 1 671 414 101,3 -20 930