1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Töötajaid : 238 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 198,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 311 825 2 227 916 367 359 2 595 275 2 595 275 100,0 2 907 101 2 528 403 87,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0 135 639 0 135 639 93 298 68,8 93 298 93 298 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 502 000 -24 960 477 040 469 119 98,3 469 119 384 029 81,9
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 437 760 10 000 447 760 428 937 95,8 428 937 361 128 84,2
1.4. Täiendusõpe 0 400 000 19 000 419 000 361 459 86,3 361 459 361 103 99,9
1.6. Tõukefondid -398 975 594 500 666 071 1 260 571 837 027 66,4 438 052 1 043 662 238,3
1.7. Muu õppetegevus 185 191 74 000 2 040 76 040 209 227 275,2 394 418 250 865 63,6
Kokku tulud õppetegevusest 98 041 4 371 815 1 039 510 5 411 325 4 994 342 92,3 5 092 383 5 022 487 98,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 90 828 534 440 1 480 535 920 534 440 99,7 625 268 506 769 81,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 84 149 643 0 149 643 152 482 101,9 152 566 141 429 92,7
2.3. Baasfinantseerimine 54 106 94 006 87 450 181 456 193 678 106,7 247 783 160 914 64,9
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 56 194 190 000 68 109 258 109 293 003 113,5 349 197 272 423 78,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 121 38 000 0 38 000 33 961 89,4 34 081 31 190 91,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -49 950 280 000 54 687 334 687 486 751 145,4 436 801 339 179 77,7
2.6. Välislepingud ja -grandid 104 330 300 000 -20 782 279 218 284 909 102,0 389 239 286 163 73,5
2.7. Tõukefondid -79 317 210 000 54 000 264 000 201 929 76,5 122 612 365 359 298,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 1 613 36 300 16 250 52 550 6 000 11,4 7 613 7 612 100,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 119 245 400 000 25 600 425 600 456 399 107,2 575 644 391 642 68,0
Kokku tulud teadustegevusest 297 253 2 232 389 286 794 2 519 183 2 643 552 104,9 2 940 806 2 502 681 85,1
3.   Muud tulud 45 857 45 000 32 404 77 404 109 857 141,9 155 714 162 740 104,5
6.   Teaduskonna arengufond 46 993 0 0 0 16 870 *** 63 863 1 565 2,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -16 470 *** -16 470 -16 470 100,0
      Instituutide arengufondi eraldis 0 0 0 0 -56 252 *** -56 252 -56 252 100,0
      Instituutide arengufond 92 318 0 0 0 56 252 *** 148 570 61 254 41,2
Tegevustulud kokku 580 463 6 649 204 1 358 708 8 007 913 7 748 151 96,8 8 328 614 7 678 004 92,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 311 371 4 474 118 518 229 5 303 719 5 604 338 5 066 221 90,4 538 117  
   1.1. Palgakulud 217 405 3 061 482 521 084 3 799 970 3 877 334 3 489 782 90,0 387 552  
   1.2. Sotsiaalmaksud 71 744 1 010 289 171 958 1 253 990 1 279 520 1 146 717 89,6 132 803  
   1.3. Töötuskindlustus 2 223 30 615 5 211 38 049 38 843 34 642 89,2 4 201  
   1.4. Teadusstipendiumid 20 000 158 500 20 228 198 728 181 275 199 126 109,8 -17 851  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 213 233 743 213 976 227 365 195 953 86,2 31 411  
2. Koolitus ja lähetused 0 179 750 19 806 199 556 197 939 254 874 128,8 -56 936  
3. Kantselei- ja majanduskulud 302 532 278 500 -22 177 558 855 533 405 574 292 107,7 -40 888  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 95 800 -10 900 84 900 83 448 167 962 201,3 -84 515  
5. IT kulud 0 99 894 89 888 189 782 166 437 105 971 63,7 60 466  
5.1. IT kulud 0 40 308 8 000 48 308 48 329 61 845 128,0 -13 516  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 59 586 -8 006 51 580 51 425 44 126 85,8 7 299  
6. Transpordikulud 0 40 300 4 000 44 300 37 858 18 132 47,9 19 727  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 132 487 -42 935 89 552 80 421 137 107 170,5 -56 687  
8. Investeeringud põhivarasse 0 50 000 246 502 296 502 233 532 391 363 167,6 -157 831  
9. Muud tegevuskulud -33 440 227 260 445 195 639 015 510 435 -40 690 -8,0 551 125  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -10 000 64 000 68 245 122 245 97 670 -66 615 -68,2 164 285  
9.2. Muud tegevuskulud -23 440 163 260 376 950 516 770 412 765 25 925 6,3 386 840  
10. Ruumide kulud 0 600 413 0 600 413 457 150 538 976 117,9 -81 826  
10.1. Ruumide kulud 0 14 000 24 884 38 884 30 530 6 469 21,2 24 061  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 586 413 -24 884 561 529 426 620 532 506 124,8 -105 887  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 470 682 0 470 682 490 335 463 795 94,6 26 540  
Tegevuskulud kokku 580 463 6 649 204 1 358 708 8 588 376 8 328 614 7 678 004 92,2 650 610