1.3. Arstiteaduskond
SI - silmakliinik
Töötajaid : 2 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 0,55
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 17 582 44 781 0 44 781 44 781 100,0 62 363 33 757 54,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 8 482 *** 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 5 250 *** 5 250 5 250 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 17 582 44 781 0 44 781 58 513 130,7 76 095 47 488 62,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Arengufondi eraldis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 17 582 44 781 0 44 781 58 513 130,7 76 095 47 488 62,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 9 380 33 500 0 42 880 53 152 38 413 72,3 14 740  
   1.1. Palgakulud 7 000 25 000 0 32 000 39 666 28 666 72,3 11 000  
   1.2. Sotsiaalmaksud 2 310 8 250 0 10 560 13 090 9 460 72,3 3 630  
   1.3. Töötuskindlustus 70 250 0 320 397 287 72,3 110  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 1 502 1 500 0 3 002 3 462 0 0,0 3 462  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 000 2 400 0 5 400 6 136 4 657 75,9 1 478  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 4 500 0 6 500 7 880 3 663 46,5 4 217  
5. IT kulud 1 500 1 972 0 3 472 4 077 573 14,0 3 504  
5.1. IT kulud 1 500 1 722 0 3 222 3 750 348 9,3 3 402  
5.2. IT kulud (sisekäive)   250 0 250 327 225 68,8 102  
6. Transpordikulud   0 0 0 0 0 0,0 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 200 100 0 300 331 97 29,2 234  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 809 0 809 1 057 86 8,1 971  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 809 0 809 1 057 86 8,1 971  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 17 582 44 781 0 62 363 76 095 47 488 62,4 28 606