1.3. Arstiteaduskond
SK - sisekliinik
Töötajaid : 35 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 19,7
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
           1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 33 066 288 414 0 288 414 288 414 100,0 321 480 321 480 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 124 253 *** 124 253 132 343 106,5
Kokku tulud õppetegevusest 33 066 288 414 0 288 414 412 667 143,1 445 734 453 823 101,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 118 500 0 118 500 118 500 100,0 118 500 97 145 82,0
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 2 0 0 0 16 000 *** 16 002 8 528 53,3
2.6. Välislepingud ja -grandid -228 222 338 440 0 338 440 228 083 67,4 -139 147 422 -106349,9
2.7. Tõukefondid -11 864 77 786 0 77 786 47 861 61,5 35 997 129 327 359,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -240 084 534 726 0 534 726 410 444 76,8 170 360 382 422 224,5
3.   Muud tulud 9 434 0 0 0 7 957 *** 17 390 15 532 89,3
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 -16 042 0 -16 042 -11 173 69,6 -11 173 -11 173 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 -28 273 *** -28 273 -28 273 100,0
      Projektide arengufond 74 676 0 0 0 28 273 *** 102 949 94 116 91,4
Tegevustulud kokku -122 908 807 098 0 807 098 819 895 101,6 696 987 906 448 130,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -112 560 671 458 0 558 898 569 544 728 820 128,0 -159 276  
   1.1. Palgakulud -84 000 501 088 0 417 088 425 033 543 908 128,0 -118 875  
   1.2. Sotsiaalmaksud -27 720 165 359 0 137 639 140 261 179 473 128,0 -39 212  
   1.3. Töötuskindlustus -840 5 011 0 4 171 4 250 5 439 128,0 -1 188  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused -2 200 21 267 0 19 067 19 404 25 953 133,7 -6 549  
3. Kantselei- ja majanduskulud -1 170 15 087 0 13 917 14 156 106 107 749,6 -91 951  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö -3 278 75 884 0 72 606 73 810 18 045 24,4 55 765  
5. IT kulud 0 5 000 0 5 000 5 080 5 331 104,9 -251  
5.1. IT kulud 0 1 000 0 1 000 1 016 2 428 238,9 -1 412  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 4 063 2 903 71,4 1 161  
6. Transpordikulud -1 300 800 0 -500 -487 698 -143,2 -1 185  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 3 545 0,0 -3 545  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud -2 400 989 0 -1 411 -1 395 -2 142 153,5 746  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 288 0,0 2 288  
9.2. Muud tegevuskulud -2 400 989 0 -1 411 -1 395 147 -10,5 -1 542  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 16 613 0 16 613 16 876 20 092 119,1 -3 216  
Tegevuskulud kokku -122 908 807 098 0 684 190 696 987 906 448 130,1 -209 461