1.3. Arstiteaduskond
SM - spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Töötajaid : 8 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 4,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 3 215 63 306 0 63 306 63 306 100,0 66 521 66 521 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 28 319 *** 28 319 17 112 60,4
Kokku tulud õppetegevusest 3 215 63 306 0 63 306 91 625 144,7 94 840 83 634 88,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 1 500 *** 1 500 399 26,6
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 1 500 *** 1 500 399 26,6
3.   Muud tulud 97 0 0 0 710 *** 807 162 20,0
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -723 *** -723 -723 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Projektide arengufond 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 3 313 63 306 0 63 306 93 112 147,1 96 424 83 471 86,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 3 215 59 764 0 62 979 91 117 73 783 81,0 17 333  
   1.1. Palgakulud 2 399 44 600 0 46 999 67 998 55 062 81,0 12 935  
   1.2. Sotsiaalmaksud 792 14 718 0 15 510 22 439 18 171 81,0 4 269  
   1.3. Töötuskindlustus 24 446 0 470 680 551 81,0 129  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 962 0 962 1 415 2 935 207,4 -1 520  
3. Kantselei- ja majanduskulud 98 2 000 0 2 098 3 040 3 938 129,6 -898  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 260 0,0 -260  
5. IT kulud 0 580 0 580 853 1 085 127,2 -232  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 443 *** -443  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 580 0 580 853 642 75,2 211  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 302 0,0 -302  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 53 0,0 -53  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 53 0,0 -53  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 1 115 0,0 -1 115  
Tegevuskulud kokku 3 313 63 306 0 66 619 96 424 83 471 86,6 12 953