1.2. Socialia
Töötajaid : 551 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 476,30  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus                  
1.1.1. Koolitustellimus 1 680 632 5 510 281 565 664 6 075 945 6 075 945 100,0 7 756 576 6 827 576 88,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0 271 278 0 271 277 169 632 62,5 169 632 169 632 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 2 021 321 -24 959 1 996 361 2 062 481 103,3 2 062 481 1 839 505 89,2
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 2 501 585 10 000 2 511 585 2 777 532 110,6 2 777 532 2 295 595 82,6
1.4. Täiendusõpe 25 369 705 200 19 000 724 200 924 634 127,7 950 003 823 210 86,7
1.6. Tõukefondid -515 930 910 500 913 314 1 823 814 1 177 436 64,6 661 506 1 452 135 219,5
1.7. Muu õppetegevus 310 811 364 075 2 040 366 115 740 725 202,3 1 051 536 701 439 66,7
Kokku tulud õppetegevusest 1 500 882 12 284 239 1 485 058 13 769 297 13 928 384 101,2 15 429 266 14 109 091 91,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 147 373 693 250 1 480 694 730 693 250 99,8 840 623 692 831 82,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 85 194 110 0 194 110 198 492 102,3 198 577 187 439 94,4
2.3. Baasfinantseerimine 55 678 168 742 136 450 305 192 324 262 106,2 379 940 236 124 62,1
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 74 252 274 000 34 335 308 335 343 229 111,3 417 481 326 742 78,3
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 28 356 54 800 -9 727 45 073 45 446 100,8 73 801 39 259 53,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 121 805 593 000 52 873 645 873 934 061 144,6 1 055 866 796 193 75,4
2.6. Välislepingud ja -grandid -18 077 680 000 -4 983 675 017 732 761 108,6 714 684 686 883 96,1
2.7. Tõukefondid -187 366 455 000 55 214 510 214 437 760 85,8 250 394 624 228 249,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 1 613 36 300 16 250 52 550 6 000 11,4 7 613 7 612 100,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 119 245 400 000 25 600 425 600 456 399 107,2 575 644 391 642 68,0
Kokku tulud teadustegevusest 342 965 3 549 202 307 492 3 856 694 4 171 660 108,2 4 514 624 3 988 954 88,4
3.   Muud tulud 544 752 327 800 32 404 360 204 474 297 131,7 1 019 049 464 364 45,6
6.  Arengufond 360 959 0 0 0 120 675 *** 481 633 75 619 15,7
6.   Eraldised arengufondi 0 0 0 0 -120 675 *** -120 675 -120 675 100,0
Tegevustulud kokku 2 749 558 16 161 241 1 824 954 17 986 195 18 574 341 103,3 21 323 899 18 517 353 86,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 391 771 10 813 393 859 274 12 064 437 12 744 307 12 105 700 95,0 638 607  
1.1. Palgakulud 277 405 7 567 097 750 797 8 595 298 8 929 726 8 523 217 95,4 406 510  
1.2. Sotsiaalmaksud 91 544 2 497 142 247 763 2 836 448 2 946 810 2 797 747 94,9 149 062  
1.3. Töötuskindlustus 2 823 75 671 7 508 86 002 89 367 83 956 93,9 5 412  
1.4. Teadusstipendiumid 20 000 240 000 52 828 312 828 290 530 298 520 102,8 -7 990  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 433 483 1 372 434 855 487 873 402 260 82,5 85 613  
2. Koolitus ja lähetused 21 000 468 046 113 928 602 974 621 427 598 310 96,3 23 117  
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 323 726 864 600 -81 171 3 107 155 3 219 741 1 332 076 41,4 1 887 665  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 30 000 281 725 45 169 356 894 364 184 497 385 136,6 -133 201  
5. IT kulud 0 192 091 106 588 298 679 294 288 214 743 73,0 79 545  
5.1. IT kulud 0 75 408 24 700 100 108 104 061 111 335 107,0 -7 274  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 116 683 -8 006 108 677 123 544 103 408 83,7 20 136  
5. Transpordikulud 0 97 267 -3 700 93 567 94 682 84 087 88,8 10 595  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 7 000 254 787 -50 635 211 152 220 041 382 981 174,1 -162 941  
7. Investeeringud põhivarasse 5 000 78 000 243 502 326 502 269 337 399 149 148,2 -129 812  
8. Muud tegevuskulud -28 940 258 260 489 749 719 069 599 986 5 867 1,0 594 119  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -6 000 71 600 81 215 146 815 121 086 -52 565 -43,4 173 651  
8.2. Muud tegevuskulud -22 940 186 660 408 534 572 254 478 899 58 432 12,2 420 468  
9. Ruumide kulud 0 1 404 315 -6 700 1 397 615 1 428 226 1 387 836 97,2 40 391  
9.1. Ruumide kulud 0 400 800 18 184 418 984 491 715 319 612 65,0 172 103  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 003 515 -24 884 978 631 936 512 1 068 224 114,1 -131 712  
10.Üldkulude eraldis 0 1 448 758 -2 150 1 446 608 1 534 364 1 509 220 98,4 25 143  
Tegevuskulud kokku 2 749 558 16 161 241 1 824 954 20 735 753 21 323 899 18 517 353 86,8 2 806 545