1.6. Kehakultuuriteaduskond
SP - spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Töötajaid : 27 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 24,50
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -212 629 378 606 0 378 606 378 606 100,0 165 977 325 202 195,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 10 081 0 0 0 10 452 *** 20 534 20 534 100,0
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest -202 547 378 606 0 378 606 389 058 102,8 186 511 345 736 185,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -9 082 53 230 0 53 230 53 230 100,0 44 148 50 710 114,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 10 176 24 763 0 24 763 24 763 100,0 34 939 21 534 61,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 17 500 *** 17 500 15 897 90,8
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid -45 732 0 0 0 58 805 *** 13 073 13 073 100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -44 638 77 993 0 77 993 154 298 197,8 109 660 101 214 92,3
3.   Muud tulud -9 769 0 0 0 12 380 *** 2 611 2 611 100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku -256 954 456 599 0 456 599 555 736 121,7 298 782 449 561 150,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 390 550 0 390 550 503 813 400 223 79,4 103 590  
   1.1. Palgakulud 0 291 455 0 291 455 375 980 288 174 76,6 87 806  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 96 180 0 96 180 124 073 93 712 75,5 30 362  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 915 0 2 915 3 760 2 840 75,5 920  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 15 498 0,0 -15 498  
2. Koolitus ja lähetused 0 4 250 0 4 250 5 483 4 272 77,9 1 211  
3. Kantselei- ja majanduskulud -256 954 24 000 0 -232 954 -225 994 18 982 -8,4 -244 976  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 7 200 0 7 200 9 288 4 828 52,0 4 460  
5. IT kulud 0 2 500 0 2 500 3 225 3 607 111,8 -382  
5.1. IT kulud 0 2 500 0 2 500 3 225 3 415 105,9 -190  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 192 *** -192  
6. Transpordikulud 0 1 800 0 1 800 2 322 1 128 48,6 1 194  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 500 0 500 645 96 15,0 549  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 15 666 0,0 -15 666  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 -1 161 0,0 1 161  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 161 0,0 1 161  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 1 920 0,0 -1 920  
Tegevuskulud kokku -256 954 430 800 0 173 846 298 782 449 561 150,5 -150 779