1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
SS - sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
Töötajaid : 22 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 18,15  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -3 514 145 590 0 145 590 145 590 100,0 142 076 142 076 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 25 432 0 25 432 8 482 33,4 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 21 500 0 21 500 28 816 134,0 28 816 28 816 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 66 690 0 66 690 54 235 81,3 54 235 54 235 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 8 304 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 2 040 0 2 040 6 705 328,7 6 705 4 195 62,6
Kokku tulud õppetegevusest -3 514 261 252 0 261 252 243 827 93,3 240 313 246 107 102,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 48 250 48 250 59 193 122,7 59 193 14 218 24,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 2 221 8 000 0 8 000 8 000 100,0 10 221 5 645 55,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -103 510 172 687 0 172 687 295 587 171,2 192 078 133 387 69,4
2.6. Välislepingud ja -grandid -30 868 75 218 0 75 218 135 293 179,9 104 426 107 452 102,9
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -132 156 255 905 48 250 304 155 498 074 163,8 365 918 260 702 71,2
3.   Muud tulud -5 036 0 0 0 16 517 *** 11 481 20 522 178,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -3 124 *** -3 124 -3 124 100,0
6.   Instituudi arengufondid 20 806 0 0 0 20 348 *** 41 153 17 912 43,5
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 0 0 0 -20 348 *** -20 348 -20 348 100,0
Tegevustulud kokku -119 900 517 157 48 250 565 407 755 294 133,6 635 394 521 773 82,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -9 331 322 810 48 250 361 729 516 488 369 278 71,5 147 209  
   1.1. Palgakulud -7 000 224 000 36 007 253 007 361 252 243 168 67,3 118 084  
   1.2. Sotsiaalmaksud -2 310 73 920 11 882 83 492 119 213 81 127 68,1 38 086  
   1.3. Töötuskindlustus -21 2 240 360 2 579 3 682 2 429 66,0 1 254  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 2 000 0 2 000 2 856 18 780 657,6 -15 924  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 20 650 0 20 650 29 485 23 775 80,6 5 710  
2. Koolitus ja lähetused 0 11 750 0 11 750 16 777 17 372 103,5 -595  
3. Kantselei- ja majanduskulud -569 26 000 0 25 431 36 311 97 863 269,5 -61 552  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 1 200 0 1 200 1 713 2 017 117,7 -304  
5. IT kulud 0 8 608 0 8 608 12 291 0 0,0 12 291  
5.1. IT kulud 0 6 308 0 6 308 9 007 0 0,0 9 007  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 300 0 2 300 3 284 0 0,0 3 284  
6. Transpordikulud 0 300 0 300 428 304 71,1 124  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 2 000 0 2 000 2 856 3 344 117,1 -488  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud -110 000 101 695 0 -8 305 -11 858 -5 413 45,6 -6 445  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -10 000 0 0 -10 000 -14 278 -7 234 50,7 -7 044  
9.2. Muud tegevuskulud -100 000 101 695 0 1 695 2 420 1 821 75,3 599  
10. Ruumide kulud 0 500 0 0 0 441 0,0 -441  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 441 0,0 -441  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 500 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 42 294 0 42 294 60 389 36 566 60,6 23 823  
Tegevuskulud kokku -119 900 517 157 48 250 445 007 635 394 521 773 82,1 113 622