1.3. Arstiteaduskond
ST - stomatoloogiakliinik
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 20,50
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 79 146 402 307 0 402 307 402 307 100,0 481 453 396 969 82,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 8 482 0 8 482 8 482 100,0 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 8 400 *** 8 400 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 79 146 410 789 0 410 789 419 189 102,0 498 334 405 451 81,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 16 783 19 000 0 19 000 23 078 121,5 39 861 22 976 57,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 16 286 0 0 0 0 *** 16 286 7 938 48,7
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 33 069 19 000 0 19 000 23 078 121,5 56 147 30 915 55,1
3.   Muud tulud 426 500 0 500 664 132,8 1 090 63 5,8
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 -15 0 -15 -20 132,8 -20 -20 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Projektide arengufond 1 501 0 0 0 0 *** 1 501 759 50,6
Tegevustulud kokku 114 142 430 274 0 430 274 442 911 102,9 557 053 437 168 78,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 13 668 357 349 0 371 017 381 512 361 338 94,7 20 174  
   1.1. Palgakulud 10 200 264 738 0 274 938 282 713 269 326 95,3 13 387  
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 366 87 364 0 90 730 93 295 88 872 95,3 4 424  
   1.3. Töötuskindlustus 102 2 647 0 2 749 2 827 2 693 95,3 134  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 2 600 0 2 600 2 676 447 16,7 2 229  
2. Koolitus ja lähetused 24 000 11 000 0 35 000 35 323 21 411 60,6 13 912  
3. Kantselei- ja majanduskulud 36 974 30 601 0 67 575 68 474 33 228 48,5 35 245  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 9 680 0,0 -9 680  
5. IT kulud 0 4 900 0 4 900 5 044 7 919 157,0 -2 875  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 059 4 819 234,1 -2 761  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 900 0 2 900 2 985 3 100 103,8 -115  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 470 0,0 -470  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 500 4 000 0 6 500 6 617 356 5,4 6 261  
8. Investeeringud põhivarasse 35 000 20 000 0 55 000 55 587 0 0,0 55 587  
9. Muud tegevuskulud 2 000 2 324 0 4 324 4 392 2 721 62,0 1 671  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 1 558 0,0 -1 558  
9.2. Muud tegevuskulud 2 000 2 324 0 4 324 4 392 1 163 26,5 3 229  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 100 0 100 103 43 42,0 60  
Tegevuskulud kokku 114 142 430 274 0 544 416 557 053 437 168 78,5 119 885