3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 27,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 22 714 20 000 0 20 000 46 588 232,9 69 303 10 529 15,2
2.6. Välislepingud- ja grandid 2 530 2 826 0 2 826 0 0,0 2 530 1 478 58,4
2.7. Tõukefondid -187 122 361 147 0 361 147 473 598 131,1 286 476 553 390 193,2
Kokku tulud teadustegevusest -161 878 383 973 0 383 973 520 186 135,5 358 309 565 397 157,8
3.  Muud tulud 21 547 35 000 0 35 000 92 760 265,0 114 307 80 843 70,7
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 17 133 0 17 133 17 266 100,8 17 266 17 266 100,0
4.    Tulud üldfondist 59 959 500 015 3 873 503 888 503 888 100,0 563 847 514 391 91,2
Tulud kokku -80 372 936 121 3 873 939 994 1 134 100 120,6 1 053 728 1 177 897 111,8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -105 200 657 444 3 873 556 117 727 648 758 685 104,3 -31 038  
   1.1. Palgakulud -80 000 487 272 2 890 410 162 537 299 611 009 113,7 -73 710  
   1.2. Sotsiaalmaksud -26 400 160 800 954 135 353 177 309 143 364 80,9 33 944  
   1.3. Töötuskindlustus -800 4 873 29 4 102 5 373 4 313 80,3 1 060  
   1.4. Teadusstipendiumid 2 000 4 500 0 6 500 7 667 0 0,0 7 667  
2. Koolitus ja lähetused 10 000 20 000 0 30 000 35 188 16 041 45,6 19 146  
3. Kantselei- ja majanduskulud -299 16 472 0 16 173 20 446 81 122 396,8 -60 676  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 1 000 0 1 000 1 259 46 3,6 1 214  
5. IT kulud 0 9 202 0 9 202 11 589 18 095 156,1 -6 506  
5.1. IT kulud 0 5 900 0 5 900 7 430 14 011 188,6 -6 580  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 302 0 3 302 4 159 4 084 98,2 75  
5. Transpordikulud 3 000 1 000 0 4 000 4 259 1 410 33,1 2 850  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 100 1 000 0 1 100 1 359 2 940 216,3 -1 581  
7. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 92 412 0,0 -92 412  
8. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 519 -12 934 -513,5 15 453  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -13 340 0,0 13 340  
8.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 519 406 16,1 2 113  
9. Ruumide kulud 0 29 364 0 29 364 36 981 29 375 79,4 7 605  
9.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 467 0,0 -467  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 29 364 0 29 364 36 981 28 908 78,2 8 073  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 7 000 0 7 000 8 816 20 357 230,9 -11 542  
Tegevuskulud kokku -92 399 744 483 3 873 655 957 850 063 1 007 549 118,5 -157 486  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Teaduse populariseerimine 3 665 19 175 0 22 840 22 840 19 175 84,0 3 665  
RAK Ideelabor 20 981 60 000 0 80 981 80 981 65 276 80,6 15 705  
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe tegevuskava jm tegevuste toetuseks 0 25 800 0 25 800 25 800 22 967 89,0 2 833  
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine  7 142 19 100 0 26 242 26 242 14 650 55,8 11 592  
Intellektuaalomandi kaitse -19 761 67 563 0 47 802 47 802 48 281 101,0 -479  
Kulud kokku -80 372 936 121 3 873 859 622 1 053 728 1 177 897 111,8 -124 169