1.3. Arstiteaduskond
TH - tervishoiu instituut
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 25,1
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -3 818 343 316 0 343 316 343 316 100,0 339 498 326 716 96,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus -5 771 13 291 0 13 291 40 023 301,1 34 252 16 175 47,2
Kokku tulud õppetegevusest -9 589 356 607 0 356 607 383 339 107,5 373 750 342 891 91,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 19 106 68 600 0 68 600 68 600 100,0 87 706 46 022 52,5
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 4 552 21 000 0 21 000 21 000 100,0 25 552 16 152 63,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 14 984 369 893 0 369 893 51 906 14,0 66 890 68 848 102,9
2.6. Välislepingud ja -grandid 8 955 286 519 0 286 519 249 695 87,1 258 650 185 938 71,9
2.7. Tõukefondid -213 744 132 859 0 132 859 299 724 225,6 85 980 363 626 422,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -166 146 878 871 0 878 871 690 925 78,6 524 779 680 587 129,7
3.   Muud tulud 7 214 10 384 0 10 384 661 6 7 874 2 331 29,6
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 -26 218 0 -26 218 -21 392 81,6 -21 392 -21 392 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Instituudi arengufond 14 820 0 0 0 0 *** 14 820 7 160 48,3
Tegevustulud kokku -153 701 1 219 644 0 1 219 644 1 053 532 86,4 899 831 1 011 576 112,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -134 000 917 516 0 783 516 658 554 823 442 125,0 -164 889  
   1.1. Palgakulud -100 000 677 997 0 577 997 485 656 607 592 125,1 -121 936  
   1.2. Sotsiaalmaksud -33 000 223 739 0 190 739 160 267 200 262 125,0 -39 995  
   1.3. Töötuskindlustus -1 000 6 780 0 5 780 4 857 6 069 125,0 -1 212  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 9 000 0 9 000 7 774 9 520 122,5 -1 746  
2. Koolitus ja lähetused -5 439 92 067 0 86 628 74 089 52 393 70,7 21 696  
3. Kantselei- ja majanduskulud -1 500 56 978 0 55 478 47 718 74 558 156,2 -26 841  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö -7 000 30 976 0 23 976 19 757 -238 -1,2 19 995  
5. IT kulud -2 000 12 300 0 10 300 8 625 6 736 78,1 1 889  
5.1. IT kulud -2 000 8 300 0 6 300 5 170 3 093 59,8 2 077  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 000 0 4 000 3 455 3 643 105,4 -188  
6. Transpordikulud 0 5 220 0 5 220 4 509 2 466 54,7 2 043  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused -3 000 13 896 0 10 896 9 003 6 440 71,5 2 563  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud -762 60 812 0 60 050 51 767 19 195 37,1 32 572  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -437 0,0 437  
9.2. Muud tegevuskulud -762 60 812 0 60 050 51 767 19 633 37,9 32 135  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 29 878 0 29 878 25 809 26 583 103,0 -774  
Tegevuskulud kokku -153 701 1 219 644 0 1 065 943 899 831 1 011 576 112,4 -111 745