1.3. Arstiteaduskond
TK - arstiteaduskonna täienduskeskus
Töötajaid : 3 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 3
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0   *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 31 683 265 000 0 265 000 218 987 82,6 250 670 204 928 81,8
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 31 683 265 000 0 265 000 218 987 82,6 250 670 204 928 81,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0   *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 20 975 40 000 0 40 000 40 044 100,1 61 019 64 757 106,1
      Arengufondi eraldis 0 -7 950 0 -7 950 -5 198 65,4 -5 198 -5 198 100,0
Tegevustulud kokku 52 658 297 050 0 297 050 253 833 85,5 306 491 264 487 86,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 40 200 210 380 0 250 580 219 973 197 650 89,9 22 322  
   1.1. Palgakulud 30 000 157 000 0 187 000 164 159 147 515 89,9 16 644  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 51 810 0 61 710 54 172 48 661 89,8 5 512  
   1.3. Töötuskindlustus 300 1 570 0 1 870 1 642 1 475 89,8 167  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 2 800 11 850 0 14 650 12 926 5 823 45,0 7 103  
3. Kantselei- ja majanduskulud 4 000 20 000 0 24 000 21 090 13 798 65,4 7 292  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 3 658 11 950 0 15 608 13 869 19 250 138,8 -5 380  
5. IT kulud 1 000 2 600 0 3 600 3 222 569 17,7 2 652  
5.1. IT kulud 1 000 2 000 0 3 000 2 709 110 4,1 2 599  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 600 0 600 513 460 89,7 53  
6. Transpordikulud 0 3 100 0 3 100 2 649 1 689 63,8 960  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 000 0 3 000 2 564 536 20,9 2 027  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 1 000 2 370 0 3 370 3 025 21 0,7 3 004  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 21 0,0 -21  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 2 370 0 3 370 3 025 0 0,0 3 025  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 31 800 0 31 800 27 174 25 150 92,6 2 023  
Tegevuskulud kokku 52 658 297 050 0 349 708 306 491 264 487 86,3 42 004