1.3. Arstiteaduskond
TO - traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Töötajaid : 8 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 4,3
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 4 022 79 442 0 79 442 79 442 100,0 83 464 68 961 82,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 8 470 20 247 0 20 247 3 835 18,9 12 305 12 305 100,0
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 9 525 *** 9 525 9 525 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 12 492 99 689 0 99 689 92 802 93,1 105 294 90 791 86,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 2 411 0 0 0 0 *** 2 411 2 411 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 247 500 *** 247 500 80 791 32,6
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 2 411 0 0 0 247 500 *** 249 911 83 202 33,3
3.   Muud tulud 0 0 0 0 1 278 *** 1 278 1 517 118,7
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -7 424 *** -7 424 -7 424 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 -86 205 *** -86 205 -86 205 100,0
      Projektide arengufond 0 0 0 0 86 205 *** 86 205 60 992 70,8
Tegevustulud kokku 14 904 99 689 0 99 689 334 156 335,2 349 059 142 873 40,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 670 78 108 0 78 778 262 486 91 444 34,8 171 042  
   1.1. Palgakulud 500 56 000 0 56 500 188 211 67 384 35,8 120 827  
   1.2. Sotsiaalmaksud 165 18 480 0 18 645 62 110 22 236 35,8 39 873  
   1.3. Töötuskindlustus 5 560 0 565 1 882 674 35,8 1 208  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 3 068 0 3 068 10 284 1 150 11,2 9 133  
2. Koolitus ja lähetused 2 000 7 500 0 9 500 27 140 1 931 7,1 25 209  
3. Kantselei- ja majanduskulud 12 234 7 387 0 19 621 36 995 4 389 11,9 32 606  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 3 000 0 3 000 10 056 14 091 140,1 -4 035  
5. IT kulud 0 540 0 540 1 810 543 30,0 1 267  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 0 *** 0  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 540 0 540 1 810 543 30,0 1 267  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 3 352 256 7,6 3 096  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 2 154 0 2 154 7 220 519 7,2 6 701  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 518 0,0 -518  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 154 0 2 154 7 220 1 0,0 7 220  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 29 700 0,0 -29 700  
Tegevuskulud kokku 14 904 99 689 0 114 593 349 059 142 873 40,9 206 186