2.7. Tartu Ülikooli Teaduskool
Töötajaid : 11 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 10,4  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.4. Täiendusõpe 0 8 300 0 8 300 20 439 246,2 20 439 20 439 100,0
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 26 074 465 021 0 465 021 466 421 100,3 492 495 472 813 96,0
Kokku tulud õppetegevusest 26 074 473 321 0 473 321 486 860 102,9 512 933 493 252 96,2
2.3. Baasfinantseerimine 188 138 0 138 138 100,0 326 326 100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.    Muud tulud                  
3.1. Sihtotstarbelised vahendid 0 52 000 0 52 000 154 526 297,2 154 526 153 691 99,5
3.2. Muud tulud 0 60 0 60 4 616 7693,9 4 616 4 927 106,7
Kokku muud tulud 0 52 060 0 52 060 159 142 305,7 159 142 158 618 99,7
4.    Tulud üldfondist 21 994 50 200 0 50 200 50 200 100,0 72 194 46 790 64,8
        Asutuse arengufond 580 0 0 0 0 *** 580 0 0,0
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 48 835 575 719 0 575 719 696 340 121,0 745 175 698 986 93,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 13 400 284 451 0 296 374 358 181 374 649 104,6 -16 468  
   1.1. Palgakulud 10 000 201 083 0 211 083 255 104 254 314 99,7 790  
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 66 357 0 69 657 84 184 83 913 99,7 272  
   1.3. Töötuskindlustus 100 2 011 0 633 765 2 543 332,3 -1 778  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 15 000 0 15 000 18 128 33 880 186,9 -15 752  
2. Koolitus ja lähetused 0 17 200 0 17 200 20 787 16 085 77,4 4 702  
3. Kantselei- ja majanduskulud 32 032 80 100 0 112 132 135 517 74 883 55,3 60 634  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 80 000 0 80 000 96 684 108 612 112,3 -11 928  
5. IT kulud 0 12 731 0 12 731 15 386 15 953 103,7 -567  
5.1. IT kulud 0 1 000 0 1 000 1 209 4 397 363,8 -3 189  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 11 731 0 11 731 14 177 11 556 81,5 2 621  
6. Transpordikulud 0 3 100 0 3 100 3 746 39 501 1054,3 -35 755  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 48 300 0 48 300 58 373 29 369 50,3 29 004  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 2 496 0,0 -2 496  
9. Muud tegevuskulud 0 500 0 500 604 3 245 537,0 -2 641  
10. Ruumide kulud 0 15 137 0 15 137 18 294 13 936 76,2 4 358  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 604 453 75,0 151  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 14 637 0 14 637 17 689 13 483 76,2 4 207  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 45 432 541 519 0 585 473 707 572 678 729 95,9 28 842  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad                  
RAK 2.1.1. LTT valdkonna populariseerimine, parimate üliõpilaskandidaatide ettevalmistamine ja andekate süvaõpe  3 403 34 200 0 37 603 37 603 20 256 53,9 17 347  
Tegevuskulud kokku 48 835 575 719 0 623 077 745 175 698 986 93,8 46 189