TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid : 401 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 384,95  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.4. Täiendusõpe 77 891 390 000 0 390 000 431 405 110,6 509 296 447 048 87,8
1.6. Tõukefondid -567 180 845 366 0 845 366 933 655 110,4 366 475 911 380 248,7
1.7. Muud õppetulud 16 867 83 000 0 83 000 95 844 115,5 112 711 86 093 76,4
Kokku tulud õppetegevusest -472 423 1 318 366 0 1 318 366 1 460 905 110,8 988 482 1 444 521 146,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 85 714 40 000 0 40 000 112 761 281,9 198 475 135 867 68,5
2.6. Välislepingud- ja grandid 27 165 28 250 0 28 250 15 000 53,1 42 165 22 081 52,4
2.7. Tõukefondid -337 190 1 216 741 0 1 216 741 1 351 217 111,1 1 014 027 1 346 398 132,8
Kokku tulud teadustegevusest -224 311 1 284 991 0 1 284 991 1 478 978 115,1 1 254 667 1 504 346 119,9
3.    Muud tulud 121 739 8 947 091 0 8 947 091 9 264 240 103,5 9 385 978 9 225 382 98,3
4.    Tulud üldfondist 1 155 112 7 016 174 93 273 7 109 447 7 109 446 100,0 8 264 558 7 201 828 87,1
Tegevustulud kokku 580 117 18 566 622 93 273 18 659 895 19 313 569 103,5 19 893 686 19 376 076 97,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -52 926 6 260 076 39 249 6 246 399 6 530 340 6 656 139 101,9 -125 799  
   1.1. Palgakulud -40 990 4 665 355 29 290 4 653 656 4 864 362 5 011 424 103,0 -147 062  
   1.2. Sotsiaalmaksud -13 527 1 539 567 9 666 1 535 706 1 605 239 1 593 616 99,3 11 623  
   1.3. Töötuskindlustus -410 46 654 293 46 537 48 644 48 183 99,1 461  
   1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 2 000 8 500 0 10 500 12 095 2 916 24,1 9 179  
2. Koolitus ja lähetused 11 000 198 795 -950 208 845 217 882 193 700 88,9 24 181  
3. Kantselei- ja majanduskulud 221 178 535 535 -1 265 755 448 765 152 680 050 88,9 85 102  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 500 53 130 0 53 630 59 160 97 991 165,6 -38 830  
5. IT kulud 11 000 88 284 -160 99 124 103 344 123 886 119,9 -20 541  
5.1. IT kulud 6 000 52 542 0 58 542 61 087 79 277 129,8 -18 190  
5.2. IT kulud (sisekäive) 5 000 35 742 -160 40 582 42 257 44 609 105,6 -2 351  
5. Transpordikulud -5 000 109 649 0 104 649 105 871 83 045 78,4 22 826  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 12 100 77 010 15 000 104 110 108 799 125 703 115,5 -16 904  
7. Investeeringud põhivarasse -4 000 804 000 0 800 000 802 716 871 623 108,6 -68 907  
8. Muud tegevuskulud -24 800 150 201 9 799 135 200 137 233 50 528 36,8 86 706  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -24 800 -48 000 9 944 -62 856 -63 012 -97 924 155,4 34 912  
8.2. Muud tegevuskulud 0 198 201 -145 198 056 200 246 148 452 74,1 51 794  
9. Ruumide kulud 31 000 1 155 711 -1 600 1 185 111 1 204 196 1 226 660 101,9 -22 464  
9.1. Ruumide kulud 31 000 142 080 0 173 080 180 051 193 527 107,5 -13 476  
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9 0 215 635 0 215 635 214 497 215 635 100,5 -1 138  
9.3. Ruumide kulud (sisekäive) 0 640 430 -1 600 638 830 652 914 646 294 99,0 6 620  
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0 157 566 0 157 566 156 734 171 204 109,2 -14 470  
10.Üldkulude eraldis 0 187 086 0 187 086 195 834 197 170 100,7 -1 337  
Tegevuskulud kokku 200 052 9 619 478 60 073 9 879 603 10 230 529 10 306 495 100,7 -75 966  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Nõukogu tegevuskulud 3 131 100 000 0 103 131 103 131 102 926 99,8 205  
Siseauditi üksus 0 0 33 200 33 200 33 200 28 754 86,6 4 446  
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire -15 010 37 594 0 22 584 15 468 34 802 225,0 -19 334  
Academica 13 277 15 000 0 28 277 28 277 16 205 57,3 12 072  
Teadusuudiste portaal Novaator 2 097 38 273 0 40 370 40 370 35 026 86,8 5 344  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 1 560 68 500 0 70 060 70 060 70 536 100,7 -475  
Väliskoostöölepingud 9 675 23 000 0 32 675 32 675 23 562 72,1 9 113  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 6 305 81 325 0 87 630 87 630 90 303 103,1 -2 673  
Avalike ürituste korraldamine 161 76 900 0 77 061 77 061 76 433 99,2 628  
Toetused 10 178 31 300 0 41 478 41 478 27 721 66,8 13 756  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 9 525 6 200 0 15 725 15 725 6 017 38,3 9 708  
Personaliotsing 18 582 14 000 0 32 582 32 582 17 487 53,7 15 095  
Tõukefondid (PR) -9 629 40 000 0 30 371 29 085 34 694 119,3 -5 608  
RAK 2.3.1. Õppejõudude vahetusprogramm teiste ülikoolidega 38 736 0 0 38 736 38 736 2 266 5,8 36 470  
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele 10 466 15 000 0 25 466 25 466 13 631 53,5 11 835  
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem 5 764 3 000 0 8 764 8 764 5 917 67,5 2 846  
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid 28 849 65 800 0 94 649 94 649 104 242 110,1 -9 593  
Auditeerimiskulud 17 237 18 000 0 35 237 35 237 25 341 71,9 9 896  
Tõukefondid (RH) -7 157 18 000 0 10 843 7 005 16 981 242,4 -9 976  
Investeeringud tütarettevõtetesse 17 991 28 000 0 45 991 48 247 11 102 23,0 37 145  
Teaduse populariseerimine 3 665 19 175 0 22 840 22 840 19 175 84,0 3 665  
Intellektuaalomandi kaitse -19 761 67 563 0 47 802 47 802 48 281 101,0 -479  
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 7 733 20 919 0 28 652 28 652 20 489 71,5 8 163  
Socratese  projektid 35 878 53 625 0 89 503 90 503 57 655 63,7 32 848  
Tõukefondid (OO) -221 213 300 000 0 78 787 103 001 311 286 302,2 -208 285  
Üliõpilaste vastuvõtukulud 4 544 12 470 0 17 014 17 014 10 290 60,5 6 724  
Välisüliõpilaste majutuskulud 59 226 92 150 0 151 376 151 376 48 623 32,1 102 753  
Aasta õppejõu auhind 2 639 11 167 0 13 806 13 806 10 294 74,6 3 512  
Täiendusõpe 77 891 343 200 0 421 091 476 475 414 227 86,9 62 248  
Regionaalprojekt -43 10 000 0 9 957 9 957 9 699 97,4 258  
Üliõpilaste nõustamine (palkadega) 16 682 2 000 0 18 682 18 682 3 628 19,4 15 054  
Valve ja turvateenus 0 655 990 0 655 990 659 029 643 751 97,7 15 278  
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 0 28 028 0 28 028 61 432 40 635 66,1 20 797  
Ajalooline pärand 0 300 000 0 300 000 300 000 261 307 87,1 38 693  
Vesi ja kanalisatsioon 297 72 982 0 73 279 130 314 126 120 96,8 4 194  
Puhastus ja korrashoid 13 344 802 065 0 815 409 888 970 820 658 92,3 68 312  
Maamaks 2 921 15 000 0 17 921 17 921 11 731 65,5 6 190  
Hooldusremont 83 378 553 261 0 636 639 670 072 670 072 100,0 0  
Eluruumide halduskulud 30 486 14 000 0 44 486 40 453 3 869 9,6 36 584  
Hoonete ja varakindlustus 14 949 55 000 0 69 949 69 949 55 244 79,0 14 705  
Küte -5 188 1 430 764 0 1 425 576 1 356 545 1 365 134 100,6 -8 589  
Elekter -19 435 1 604 446 0 1 585 012 1 619 882 1 640 382 101,3 -20 500  
Insenerivõrkude remont ja hooldus 10 519 300 000 0 310 519 363 864 363 864 100,0 0  
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus 8 548 146 500 0 155 048 155 048 144 216 93,0 10 832  
Jäätmekäitlus 175 22 804 0 22 979 25 500 23 010 90,2 2 490  
Riidehoiuteenus 4 902 72 722 0 77 624 91 615 82 724 90,3 8 891  
Kommunikatsioon 1 068 32 500 0 33 568 33 568 35 423 105,5 -1 855  
Turundus 1 979 183 421 0 185 400 185 400 158 965 85,7 26 435  
RAK Ideelabor 20 981 60 000 0 80 981 80 981 65 276 80,6 15 705  
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe tegevuskava jm tegevuste toetuseks 0 25 800 0 25 800 25 800 22 967 89,0 2 833  
RAK 4.1.4. Ühiste väärtuste hoidmine ja arendamine 5 123 0 0 5 123 5 123 0 0,0 5 123  
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine  7 142 19 100 0 26 242 26 242 14 650 55,8 11 592  
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus 427 12 000 0 12 427 12 427 12 227 98,4 201  
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine 7 122 10 500 0 17 622 17 622 14 642 83,1 2 980  
RAK 3.1.1. Õppevaldkonna tagasisidesüsteemi arendamine 671 4 000 0 4 671 4 671 3 650 78,1 1 021  
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine -1 371 2 500 0 1 129 1 129 0 0,0 1 129  
RAK 2.2.1. Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine   545 2 000 0 2 545 2 545 0 0,0 2 545  
RAK 4.1.1. Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine  16 721 12 500 0 29 221 29 221 18 371 62,9 10 850  
Infotehnoloogia  45 781 897 100 0 942 881 942 881 773 102 82,0 169 780  
Kulud kokku 580 117 18 566 622 93 273 19 240 012 19 893 686 19 376 076 97,4 517 610